Officiële bekendmakingen 2019 week 24

12 juni 2019 – week 24

Vergunningaanvragen
Besluiten
Overige

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Utrechtseweg 165 Oosterbeek
Voor: transformatie van een kantoorpand naar appartementen
Datum ontvangst: 29 mei 2019
Zaaknummer: 195299337

Locatie: Dreyenseweg 16 Oosterbeek
Voor: wijziging tenaamstelling omgevingsvergunning
Datum ontvangst: 16 mei 2019
Zaaknummer: 195298587

Locatie: Wolfhezerweg 120 24 Wolfheze
Voor: kappen van 2 grove dennen
Datum ontvangst: 26 mei 2019
Zaaknummer: 195299175

Locatie: Jhr N v Rosenthalwg 25A Oosterbeek
Voor: uitbreiding van een berging
Datum ontvangst: 28 mei 2019
Zaaknummer: 195299102

Locatie: van Deldenpad 7 Oosterbeek
Voor: monteren van een nieuwe dakkapel
Datum ontvangst: 29 mei 2019
Zaaknummer: 195299505

Locatie: Jagerskamp 6 Oosterbeek
Voor: realiseren van een dakopbouw op een reeds bestaande uitbouw
Datum ontvangst: 21 mei 2019
Zaaknummer: 195298523

Locatie: Veritasweg 21 Oosterbeek
Voor: plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak van de woning
Datum ontvangst: 22 mei 2019
Zaaknummer: 195299024

Locatie: Steijnweg 6 Oosterbeek
Voor: plaatsen van een houten kast om fietsen in te plaatsen
Datum ontvangst: 27 mei 2019
Zaaknummer: 195299209

Locatie: Ketsheuvel 34 Renkum
Voor: kappen van een eik
Datum ontvangst: 2 juni 2019
Zaaknummer: 195299502

Locatie: Jagerskamp 6 Oosterbeek
Voor: plaatsen van een dakopbouw en dakkapel
Datum ontvangst: 23 mei 2019
Zaaknummer: 195298754

Verlengen beslistermijn

Locatie: Ploegseweg 18 Oosterbeek
Voor: uitbreiden van het woonhuis
Datum verzending: 28 mei 2019
Zaaknummer: 195292668

Locatie: Generaal Urquhartlaan 43 Oosterbeek
Voor: Kappen
Datum verzending: 31 mei 2019
Zaaknummer: 195294880


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV/Bijzondere Wetten

Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen:

Evenementenvergunning

  • Ondernemend Oosterbeek Renkum Leeft, voor het organiseren van de Kerstmarkt Weverstraat op 15 december 2019
  • Protestantse gemeente Oosterbeek-Wolfheze voor het organiseren van de Kerstkuier op 21 december 2019

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl.


Besluiten


Omgevingsvergunningen 

Verleend

Locatie: Beelaertslaan 38 Oosterbeek
Voor: aanbrengen dakisolatie
Datum verzending: 29 mei 2019
Zaaknummer: 195297781

Locatie: van Spaenweg 12 Oosterbeek
Voor: plaatsen van een dakopbouw
Datum verzending: 31 mei 2019
Zaaknummer: 195294198

Locatie: Wolfhezerweg 8 Oosterbeek
Voor: bouwen van een woning
Datum verzending: 4 juni 2019
Zaaknummer: 195287404

Locatie: Europalaan 98B Renkum
Voor: verbouwen van een hal tot een praktijk voor fysiotherapie
Datum verzending: 28 mei 2019
Zaaknummer: 195287803


Geweigerd

Locatie: Industrieweg 20A Renkum
Voor: Uitrit aanleggen
Datum verzending: 31 mei 2019
Zaaknummer: 195294381

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       

APV/Bijzondere Wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden:
(de datum van verzending staat tussen haakjes)

Evenementenvergunning

  • Renkum voor elkaar, voor het organiseren van de Buitenspeeldag op woensdag 12 juni 2019 op diverse locaties in de gemeente (5-6-2019)

Gebruik openbare grond

  •  ECO bouw Huissen BV,  voor het plaatsen van een  bouwkraan op 14 juni 2019 aan de Lebretweg in Oosterbeek  (5-6-2019)
  • Hein Heun Sloopwerken BV voor het plaatsen van diverse materialen van 13 t/m 25 juni 2019 bij de AH Renkum en van 12 tot en 23 juli bij de AH Oosterbeek (4-6-2019) 


Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.


Overige


Melding Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige melding in het kader van
de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Pastoor Bruggemanlaan 1 Oosterbeek
Voor: wijzigen van een supermarkt
Datum verzending: 27 mei 2019
Zaaknummer: 195295342


De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.

Ontwerp-verkeersbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum heeft het voornemen de volgende verkeersbesluiten te nemen:

  • Nr. VKB19-18: Wijzigen voorrang kruispunt Nieuwe Keijenbergseweg – Hogenkampseweg (Bellevue)- Meester van Damweg


Indienen zienswijze

Vanaf de dag nadat de ontwerpbesluiten bekend zijn gemaakt, kunt u deze samen met de eventuele bijlagen zes weken inzien in het gemeentehuis of via www.renkum.nl. Heeft u een belangrijke aanvulling of een mening over een besluit? Dan kunt u, liefst schriftelijk, een zienswijze indienen. Doe dit binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd. De gemeente kan uw inbreng dan nog mee laten tellen bij het definitieve besluit. Vermeld in elk geval uw naam en adres, het ontwerpbesluit waar het om gaat, de reden dat u een zienswijze indient en de datum waarop u dat doet. Zet uw handtekening eronder en stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. U kunt ook mondeling een zienswijze doorgeven op (026) 33 48 111.

Collecterooster juni 2019

 

  • 9 juni t/m 15 juni Oranjefonds
  • 23 juni t/m 29 juni Natuurmonumenten