Officiële bekendmakingen 2019 week 23

Datum: 5 juni 2019 – week 23

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Van Ewijkweg 46, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel op voordakvlak
Datum ontvangst: 20 mei 2019
Zaaknummer: 195298409

Locatie: Jan van Embdenweg, 33
Voor: wijzigen uitweg
Datum ontvangst: 17 mei 2019
Zaaknummer: 195298401

Locatie: Nassaulaan 5, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel op voordakvlak
Datum ontvangst: 20 mei 2019
Zaaknummer: 195298329

Verlengen beslistermijn

Locatie: Industrieweg 20A, Renkum
Voor: aanleggen uitweg
Datum verzending: 27 mei 2019
Zaaknummer: 195294381

Locatie: Paul Krugerstraat 34, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel op voordakvlak
Datum verzending: 22 mei 2019
Zaaknummer: 195293633

Locatie: Don Boscoweg 30, Renkum
Voor: maken uitbouw aan achterzijde
Datum verzending: 22 mei 2019
Zaaknummer: 195291386

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen  

Verleend

Locatie: Van Ewijkweg 43, Oosterbeek
Voor: constructieve wijziging
Datum verzending: 23 mei 2019
Zaaknummer: 195297945

Locatie: Bram Streeflandweg 53, Renkum
Voor: nieuwbouw woning
Datum verzending: 22 mei 2019
Zaaknummer: 195291386

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.

Overige

Melding Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige melding in het kader van de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Sara Mansveltweg 29, Wolfheze
Voor: lozen buiten inrichting, bodemenergie
Datum verzending: 16 mei 2019
Zaaknummer: 195297029

Locatie: Lebretweg 51, Oosterbeek
Voor: oprichten inrichting
Datum verzending: 22 mei 2019
Zaaknummer: 195289254

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.

Jaarstukken 2018 Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

Vanaf woensdag 5 juni 2019 liggen de jaarstukken 2018 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) en de Begroting 2020 van de ODRA voor iedereen ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis. Deze stukken zijn ook algemeen verkrijgbaar. Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente Renkum op (026) 33 48 111.

Concept huisvestingsverordening

In de concept Huisvestingsverordening die van 4 juni tot en met 16 juli 2019 ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis in Oosterbeek ligt, zijn regels opgenomen voor de verdeling van de vrijkomende woningen van de woningcorporatie onder de huurliberalisatiegrens (€ 720,-). Tijdens de inspraakperiode van 6 weken kunnen zienswijzen worden ingebracht door alle belanghebbenden. Na deze periode wordt beoordeeld of de zienswijzen aanleiding geven om de concept Huisvestingsverordening te wijzigen en zal een definitief voorstel aan de raad worden aangeboden. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van de gemeente Renkum, Postbus 9100, 660HA Oosterbeek.