Officiële bekendmakingen 2019 week 22

29 mei 2019 – week 22

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Dorrestijn-plantsoen 67 en Doornenkampseweg 20-22-22 A, Heelsum
Voor: bouwen 4 vrijstaande woningen
Datum ontvangst: 15 mei 2019
Zaaknummer: 195297965

Locatie: Molenweg 58, Renkum
Voor: vergroten woning
Datum ontvangst: 11 mei 2019
Zaaknummer: 195297714

Locatie: Graaf van Rechterenweg 16, Oosterbeek
Voor: werkzaamheden onder een beschermde beuk
Datum ontvangst: 14 mei 2019
Zaaknummer: 195297878

Locatie: Valkenburglaan 1, Oosterbeek
Voor: plaatsen mast voor bewaking met camera
Datum ontvangst: 14 mei 2019
Zaaknummer: 195297909

Locatie: Valkenburglaan 1, Oosterbeek
Voor: plaatsen technische ruimte zwembad, containeropslag en overkapping
Datum ontvangst: 14 mei 2019
Zaaknummer: 195297908

Locatie: Utrechtseweg 230, Oosterbeek
Voor: intrekken maken uitbouw, intern verbouwen en wijzigen gevel
Datum ontvangst: 17 mei 2019
Zaaknummer: 195298176

Locatie: Rosandepolder, Oosterbeek
Voor: intrekken plaatsen landmark voormalig kasteel
Datum ontvangst: 17 mei 2019
Zaaknummer: 195298177

Locatie: Voortstreven 2, Renkum
Voor: verbouwen en uitbreiden woning
Datum ontvangst: 16 mei 2019
Zaaknummer: 195298174

Locatie: Balijeweg 26, Wolfheze
Voor: verbouwen woning
Datum ontvangst: 14 mei 2019
Zaaknummer: 195297944

Locatie: Van Ewijkweg 43, Oosterbeek
Voor: constructieve wijziging
Datum ontvangst: 14 mei 2019
Zaaknummer: 195297945

Locatie: Kuypersweg 16, Renkum
Voor: bouwen woning
Datum ontvangst: 9 mei 2019
Zaaknummer: 195297606

Locatie: Kabeljauwallee 8, Doorwerth
Voor: aanbouw aan woning
Datum ontvangst: 13 mei 2019
Zaaknummer: 195297780

Locatie: Prins Bernhardlaan 24, Heelsum
Voor: aanleggen uitweg
Datum ontvangst: 10 mei 2019
Zaaknummer   : 195297672

Locatie: Beelaertslaan 38, Oosterbeek
Voor: aanbrengen dakisolatie
Datum ontvangst: 13 mei 2019
Zaaknummer: 195297781

Locatie: Acacialaan 6, Oosterbeek
Voor: plaatsen dubbelzijdige nokverhoging
Datum ontvangst: 15 mei 2019
Zaaknummer: 195297952


Rectificatie

Locatie: Reuvensweg 2, Oosterbeek
Voor: wijzigen gevels en aanbrengen gevelreclame
Datum ontvangst: 26 april 2018
Zaaknummer: 195296332
Abusievelijk is eerder een verkeerd adres vermeld.


Verlengen beslistermijn

Locatie: Jacobaweg 15, Oosterbeek
Voor: wijzigen constructie, aanleggen uitweg en wijzigen gevel
Datum verzending: 17 mei 2019
Zaaknummer: 195292108

Locatie: Noorderweg 3, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel in zijgevel
Datum verzending: 20 mei 2019
Zaaknummer: 195293998


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen 

Verleend

Locatie: Bennekomseweg 57, Heelsum
Voor: aanleggen uitweg
Datum verzending: 15 mei 2019
Zaaknummer: 195296564

Locatie: Valkenburglaan 1, Oosterbeek
Voor: legaliseren verplaatste stapmolen
Datum verzending: 17 mei 2019
Zaaknummer: 195291535

Locatie: Klingelbeekseweg 65, Oosterbeek
Voor: herbouw serre aan bedrijfspand
Datum verzending: 16 mei 2019
Zaaknummer: 195287670

Locatie: Dorpsstraat 118, Renkum
Voor: plaatsen vetvangput in stoep
Datum verzending: 15 mei 2019
Zaaknummer: 195294843

Geweigerd

Locatie: Geelkerkenkamp 22, Oosterbeek
Voor: vervangen haag
Datum verzending: 17 mei 2019
Zaaknummer: 195289380   


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       


Overige

Openbare kennisgeving m.e.r.-procedure aanleg haven Fonteinallee 14 Doorwerth

Het College van burgemeester en wethouders van Renkum maakt (mede namens de provincie Gelderland) bekend dat vanaf 29 mei 2019 tot en met 9 juli 2019 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) met informatie over de ontwikkeling van een haven aan de Neder-Rijn ter plaatse van het circulaire bedrijventerrein GroeneWaarden aan de Fonteinallee 14 in Doorwerth ter inzage ligt. Door deze bekendmaking gaat de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.) formeel van start. Eenieder kan gedurende bovengenoemde periode adviezen over de inhoud van het op te stellen milieueffectrapport (MER) aandragen (zienswijzen indienen).
 

Aanleiding

Ten zuiden van de kern Doorwerth liggen, in de uiterwaarden van de Neder-Rijn, de terreinen van de voormalige steenfabriek van Wienerberger aan de Fonteinallee 14-22. Sinds januari 2015 is Hooijer Renkum B.V. hier gestart met haar activiteiten. Hooijer Renkum B.V. was voorheen enkel gevestigd aan de noordrand van Renkum, maar is omwille van een uitbreiding van haar circulaire activiteiten gestart aan de Fonteinallee 14 in Doorwerth. Hier worden houtige reststromen en bermgras verwerkt tot brand- en grondstof voor onder meer diverse biomassacentrales en de papierfabriek van Parenco.
Een toename in bedrijfsactiviteit heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat de verkeersstromen tussen de fabriek van Hooijer Renkum B.V. en Parenco overlast veroorzaken bij de bewoners van de wijk Kievitsdel in Doorwerth. Bewoners hebben aangegeven zorg te hebben over toename van deze hinder als alle groeiambities van Parenco en Hooijer worden gerealiseerd. Mede hierdoor is het idee naar voren gekomen om de opties voor transport over water te verkennen. Daarbij heeft Parenco BV aangegeven dat ze, op termijn, alle aanvoer van biomassa over water wenst te ontvangen. Onderzoek naar de haalbaarheid van de aanleg van een insteekhaven ter plaatse van Hooijer Renkum B.V. is dan ook een logische vervolgstap. Hiervoor is subsidie ontvangen van de provincie. De haven zal aanvankelijk alleen worden gebruikt voor de afvoer van materialen, maar op termijn mogelijk ook voor aanvoer. De insteekhaven dient geschikt te zijn voor de beroepsvaart met schepen tot categorie Va (schepen tot een lengte van 110 meter). Het plangebied waar de insteekhaven gerealiseerd moet worden grenst aan de oostzijde aan de gronden van Hooijer Renkum B.V. In het zuiden grenst het plangebied aan de oever van de Neder-Rijn.
Om onder andere de haven mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan (gemeenteraad bevoegd gezag) en een ontgrondingsvergunning (provincie Gelderland) nodig. Verder zullen nog meerdere vergunningen en ontheffingen nodig zijn. Gelet op de aard en omvang van deze voorgenomen activiteiten, moet voor de besluitvorming over het bestemmingsplan en de ontgrondingsvergunning ook een milieueffectrapportage-procedure (m.e.r.–procedure) doorlopen worden.


Wat gaan we onderzoeken?

De keuzes in het kader van deze ontwikkeling moeten weloverwogen gemaakt worden. Hierbij dient milieu een volwaardige plek te krijgen in de afweging en besluitvorming. Hiervoor wordt een m.e.r.-procedure doorlopen.
In het (nog op te stellen) Milieueffectrapport (MER) worden de milieueffecten van de voorgenomen activiteiten zoals de aanleg van de haven en het bestemmen van de bedrijfsactiviteiten op de locatie aan de hand van een aantal alternatieven beschreven. Het MER draagt daardoor bij aan het maken van het definitieve ligging en inrichting van de haven en vormt hiermee ook de basis van het vast te stellen bestemmingsplan. Gebruikmakend van deze informatie, kan de initiatiefnemer een voorkeursalternatief uitwerken dat in een bestemmingsplan wordt vastgelegd en waarvoor de benodigde vergunningen worden aangevraagd.
De eerste stap in deze m.e.r.-procedure is de terinzagelegging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD bevat onder andere een omschrijving van de achtergronden en doelen van het project, een beschrijving van het planvoornemen en alternatieven voor de inrichting die worden onderzocht alsmede een opsomming van de milieuaspecten en beoordelingscriteria die in het MER aan bod zullen komen. De NRD is in feite een document waarin is aangegeven wat in het MER onderzocht gaat worden en hoe dat gedaan gaat worden. Het MER zelf zal pas een hele tijd later opgesteld en ter inzage gelegd worden.


Ter inzage en reactiemogelijkheid

De NRD ligt met ingang van 29 mei 2019 tot en met 9 juli 2019 voor een ieder ter inzage bij de gemeente Renkum; Generaal Urquhartlaan 4, 6860 HA Oosterbeek. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder een schriftelijke zienswijze kenbaar maken bij de gemeente Renkum.
U kunt de Notitie Reikwijdte en detailniveau ook de gemeentelijke website inzien en downloaden via https://www.renkum.nl/Inwoners/Bouwen_en_verbouwen/Bestemmingsplan/Bestemmingsplannen_ontwerp .
De NRD vormt tevens de basis voor de raadpleging van de adviseurs en bestuursorganen die op grond van de wet bij de voorbereiding van het bestemmingsplan worden betrokken. Daarnaast zal ook de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage gevraagd worden om advies uit te brengen over de NRD.


Informatiebijeenkomst

Tijdens de terinzagelegging vindt tevens op woensdagvond 12 juni 2019 een openbare inloopbijeenkomst  plaats waarin een nadere toelichting op de ontwikkeling van het terrein / haven en de m.e.r.-procedure wordt gegeven. Er vindt geen plenaire presentatie of uitleg plaats maar u kunt wel de NRD inzien en vragen stellen. U kunt deze avond binnenlopen vanaf 19:30 uur tot 21:30 uur.

 

Vervolgstappen

Binnengekomen reacties worden gebruikt bij het vaststellen van de definitieve reikwijdte en het detailniveau van het MER. Deze zullen de basis vormen voor het opstellen van het Milieueffectrapport. Mede op basis van de uitkomsten van dit MER zal een voorkeursontwerp worden gedefinieerd, dat in het bestemmingsplan wordt vastgelegd. Het ontwerpbesluit tot vaststelling van het MER wordt te zijner tijd samen met het ontwerp bestemmingsplan openbaar gemaakt. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2020 het ontwerp van het bestemmingsplan samen met de MER ter inzage wordt gelegd.


Ontwerpbestemmingsplan ‘Valkenburglaan 1, 2019’

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bestemmingsplan ‘Valkenburglaan 1, 2019’ met ingang van woensdag 29 mei 2019 gedurende zes weken, dus tot en met 9 juli 2019, ter inzage ligt in het gemeentehuis. Daarnaast is het plan in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0274.bp0196ob-on01 en op de gemeentelijke website http://www.renkum.nl/bestemmingsplannen. De bronbestanden zijn beschikbaar via http://intercontent.renkum.nl/ro/plannen/NL.IMRO.0274.bp0196ob-/NL.IMRO.0274.bp0196ob-on01.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op Valkenburglaan 1 in Oosterbeek. Het doel van het bestemmingsplan is om het geldende plan te actualiseren en aan te passen aan de nieuwe, deels vergunde, plannen. De bebouwing aan de Valkenburglaan 1 heeft de bestemming 'Sport - Manege'. Deze bestemming blijft in het nieuwe bestemmingsplan gelijk. Op de locatie bevinden zich een manege, restaurant en een bedrijfswoning. Het totale complex is overgegaan in andere handen. Door de nieuwe eigenaar is de bedrijfsvoering gewijzigd. Tot voor kort had de manege een publieksfunctie. De manege functioneerde daarnaast ook als pensionstalling. De huidige eigenaar richt zich specifiek op de wedstrijdsport. De publieksfunctie is komen te vervallen. Het gevolg hiervan is dat het aantal paarden dat op de manege gehouden wordt is afgenomen. De wedstrijdpaarden worden direct bij de rijhal in de al bestaande stallen geplaatst. De stallen in het bijgebouw aansluitend op het restaurant zijn komen te vervallen. In dit gebouw komt een sportschool. Daarnaast zal een kantoor gebouwd worden. Ook is de logistiek op de locatie gewijzigd. Het manegegedeelte heeft inmiddels een ontsluiting op de Sonnenberglaan. Het restaurant, de sportschool en de nieuw te bouwen kantoorruimte worden ontsloten via de huidige aansluiting op de Valkenburglaan. Dit bestemmingsplan zorgt voor de planologische vertaling van de eerdere verleende vergunningen, de feitelijke situatie, de veranderde bedrijfsvoering en het mogelijk maken van het kantoor.

Het plangebied aan de Valkenburglaan 1 ligt in de hoek van de Valkenburglaan en de Sonnenberglaan. Ten noorden van het perceel liggen bospercelen van het landgoed De Sonnenberg. Ten westen van het complex liggen bospercelen van het landgoed De Bilderberg. Aan de zuid- en oostzijde liggen weilanden. Ten zuidoosten van de locatie staat de voormalige boswachters/ tuinmanswoning (Sonnenberglaan 5).
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de kadastrale percelen Oosterbeek, sectie B, nummers 1122, 1123, 1148, 1149, 1150 en voor een heel klein deel op 1170.


Indienen zienswijze

Tijdens genoemde termijn kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van Renkum. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze vragen wij u tijdig, dat wil zeggen bij voorkeur minimaal een week voor afloop van de termijn, een afspraak te maken via het secretariaat van het team ROM op (026) 33 48 493. De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan.


Herhaling

Ontwerpbestemmingsplannen ‘Bram Streeflandweg 56, 2019’, ‘en ‘Doorwerth-Centrum 2019, leren ontmoeten en wonen’

Sinds 22 mei 2019 liggen voor de duur van zes weken, dus tot en met 2 juli 2019, de ontwerpbestemmingsplannen ‘Bram Streeflandweg 56, 2019’ en ‘Doorwerth-Centrum 2019, leren ontmoeten en wonen’ ter inzage. Deze zijn in te zien op het gemeentehuis en op de gemeentelijke website http://www.renkum.nl/bestemmingsplannen en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Hierna staat samengevat waar deze bestemmingsplannen over gaan. In de publicatie van vorige week (22 mei) stond en op onze website staat een uitgebreidere beschrijving.

‘Bram Streeflandweg 56, 2019’

Dit bestemmingsplan gaat over nieuwbouw van een woning aan de Bram Streeflandweg 56 in Renkum. Op de locatie staat al een woning met diverse grote bijgebouwen. Die zullen worden gesloopt. Daarvoor in de plaats komt een duurzame nieuwe woning van maximaal één laag met een kleine kap met grasdak. De nieuwe woning ook wordt iets verschoven op het woonperceel  (richting het westen) en iets verder van de straat af.


‘Doorwerth-Centrum 2019, leren ontmoeten en wonen’

Dit bestemmingsplan gaat over het planologisch vastleggen van een groot deel van het door de gemeenteraad in 2017 vastgestelde masterplan Centrum Doorwerth. Het masterplan geeft de ambities en ontwikkelingskaders voor het centrum van Doorwerth weer, vormt de basis voor het nieuwe bestemmingsplan en heeft betrekking op verschillende deelgebieden en projecten, zoals de realisatie van het dorpshart (openbare ruimte), een woongebied in het bosgebied tussen de Bachlaan en Richtersweg en een leer- en ontmoetingscentrum (LOC) op de huidige locatie van school De Atlas.
Niet alle gewenste ontwikkelingen uit het masterplan passen binnen het geldende bestemmingsplan. Daarom wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het nieuwe bestemmingsplan geeft een juridische status aan hoe een plek/locatie gebruikt mag worden. Het bestemmingsplan omvat niet het gehele gebied van het masterplan. De zuidzijde van het masterplan, te weten het winkelcentrum en de winkels/horeca op de kop van de Dillenburgflat, maken geen onderdeel uit het van het bestemmingsplan.


Indienen zienswijze

Tijdens genoemde termijn kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van Renkum over de bestemmingsplannen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Vermeld in uw zienswijze over welk bestemmingsplan uw zienswijze gaat. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze vragen wij u tijdig, dat wil zeggen bij voorkeur minimaal een week voor afloop van de termijn, een afspraak te maken via het secretariaat van het team ROM op (026) 33 48 493. De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van de definitieve bestemmingsplannen.


Ontwerp-verkeersbesluiten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum heeft het voornemen de volgende verkeersbesluiten te nemen:

  • Nr. VKB19-14: instellen 30km/u en deels parkeerverbodzone op Van Borsselenweg en Wolterbeekweg. Instellen van een verplicht brom- en fietspad m.u.v. bestemmingsverkeer op het fietspad haaks op de Van Borsselenweg.


Indienen zienswijze

Vanaf de dag nadat de ontwerpbesluiten bekend zijn gemaakt, kunt u deze samen met de eventuele bijlagen zes weken inzien in het gemeentehuis of via www.renkum.nl. Heeft u een belangrijke aanvulling of een mening over een besluit? Dan kunt u, liefst schriftelijk, een zienswijze indienen. Doe dit binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd. De gemeente kan uw inbreng dan nog mee laten tellen bij het definitieve besluit. Vermeld in elk geval uw naam en adres, het ontwerpbesluit waar het om gaat, de reden dat u een zienswijze indient en de datum waarop u dat doet. Zet uw handtekening eronder en stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. U kunt ook mondeling een zienswijze doorgeven op (026) 33 48 111.