Officiële bekendmakingen 2019 week 21

22 mei 2019 – week 21

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd


Locatie: Hogeweg 27, Oosterbeek
Voor: maken uitweg
Datum ontvangst: 9 mei 2019
Zaaknummer: 195297546

Locatie: Doorwerthsestraat 4 A 1, Heelsum
Voor: bouwen carport
Datum ontvangst: 27 april 2019
Zaaknummer: 195296345

Locatie: Weverstraat, ongenummerd kad. C7356
Voor: plaatsen bijenstal en gereedschapsruimte
Datum ontvangst: 6 mei 2019
Zaaknummer: 195297264

Locatie: Bennekomseweg 31, Heelsum
Voor: afwijken bestemmingsplan voor bijbehorend bouwwerk
Datum ontvangst: 26 april 2019
Zaaknummer: 195296444


Verlengen beslistermijn

Locatie: Dorpsstraat 118, Renkum
Voor: aanbrengen reclame, intern verbouwen, plaatsen gaskoeler
Datum verzending: 13 mei 2019
Zaaknummer: 195291167


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV/Bijzondere Wetten


Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft oktober onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen:

Evenementenvergunning

  • Vilente (locatie Het Beekdal), voor het organiseren van de opening van de nieuwbouw, van 19 tot en met 22 juni 2019, op Utrechtseweg 60 in Heelsum;
  • St. Poort van Doorwerth, voor het organiseren van de Zomerspelen op 29 juni 2019, in de Poort van Doorwerth, op Mozartlaan 2 in Doorwerth.


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl.

Besluiten


Omgevingsvergunningen 

Verleend

Locatie: Bennekomseweg 31, Heelsum
Voor: afwijken bestemmingsplan voor bijbehorend bouwwerk
Datum verzending: 23 mei 2019
Zaaknummer: 195296444

Locatie: Maatweg 10, Renkum
Voor: kappen berk en esdoorn
Datum verzending: 8 mei 2019
Zaaknummer: 195292881

     
Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       


APV/Bijzondere Wetten


Verleende vergunningen/ontheffingen

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden:
(de datum van verzending staat tussen haakjes)

Evenementenvergunning

  • Hotel De Bilderberg, voor het organiseren van de CFO-Day op 5 juni 2019, van 9.00 uur tot 19.30 uur, op het adres Utrechtseweg 261 in Oosterbeek (13-05-2019);
  • Toertocht Veenendaal, voor de doorkomst door de gemeente  Renkum van de Huchiestocht op 1 juni 2019 (14-05-2019);
  • VDH Kringgroep Klein Vosdal, voor het organiseren van de provinciale Clubmatch op 2 juni 2019, in het Wilhelminasportpart in Heelsum;
  • Stichting de 8 van Heelsum, voor het organiseren van het Familiefestival Fiesta met dikke bandenrace op 26 mei 2019, aan de Bart Crumstraat in Heelsum (20-05-2019).

Standplaatsvergunning

  • Pepperminds Nederland BV, voor de verkoop van kranten op het Raadhuisplein, op 14 en 28 september 2019 (13-05-2019).

Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.


Overige

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplannen ‘Bram Streeflandweg 56, 2019’ en ‘Doorwerth-Centrum 2019, leren ontmoeten en wonen’

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de bestemmingsplannen Bram Streeflandweg 56, 2019’ en ‘Doorwerth-Centrum 2019, leren ontmoeten en wonen’ met ingang van woensdag 22 mei 2019 gedurende zes weken, dus tot en met 2 juli 2019, ter inzage liggen in het gemeentehuis. Daarnaast zijn de plannen in te zien op de gemeentelijke website http://www.renkum.nl/bestemmingsplannen en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
 

‘Bram Streeflandweg 56, 2019’

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de nieuwbouw van een woning aan de Bram Streeflandweg 56 in Renkum. Op de locatie staat al een woning met diverse grote bijgebouwen. Die zullen worden gesloopt. Daarvoor in de plaats komt een duurzame nieuwe woning van één laag met een kleine kap met grasdak.
De nieuwe woning wordt iets verschoven op het woonperceel (richting het westen) en iets verder van de straat af. Daarmee komt de woning deels buiten het huidige bouwvlak van het huidige bestemmingsplan te liggen. De verplaatsing van de woning is onder andere in verband met de bijzondere vorm (driehoekig) en de duurzaamheid van de woning noodzakelijk en wenselijk.
Als de nieuwe woning voor 50% of meer in het bouwvlak van het huidige bestemmingsplan blijft liggen zou een bestemmingsplanwijziging niet nodig zijn. Dan kan de verschuiving mogelijk gemaakt worden met een zogenaamde 'buitenplanse afwijking'. Dit is korte omgevingsvergunningsprocedure. Maar de nieuwe woning van Bram Streeflandweg 56 ligt voor iets meer dan 50% buiten het bouwvlak. Daarom is een nieuw bestemmingsplan nodig. Overigens is de locatie van de nieuwbouw al grotendeels bebouwd met een, te slopen, bijgebouw bij de huidige woning.

Het plangebied ligt aan Bram Streeflandweg 56 in Renkum. Het plangebied bestaat uit de kadastrale percelen Renkum sectie B, nummer 3234 en nummer 3875 (deels). De locatie sluit aan de noordkant aan op de Bram Streeflandweg/Nieuwe Fluitersmaatscheweg. In het westen en zuiden liggen weilanden. Aan de oostzijde ligt een terrein braak waar binnenkort nieuwe woningen worden gebouwd.

Dit bestemmingsplan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0274.bp0199rh-on01 en op de gemeentelijke website http://www.renkum.nl/bestemmingsplannen. De bronbestanden zijn beschikbaar via http://intercontent.renkum.nl/ro/plannen/NL.IMRO.0274.bp0199rh-/NL.IMRO.0274.bp0199rh-on01.

‘Doorwerth-Centrum 2019, leren ontmoeten en wonen’

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het planologisch vastleggen van een groot deel van het door de gemeenteraad in juni 2017 vastgestelde masterplan Centrum Doorwerth. Dit masterplan is het resultaat van een intensief ontwerpproces, geïnitieerd door het dorpsplatform Doorwerth van waaruit een kernteam is geformeerd. Dit kernteam heeft zich met overige betrokkenen uit de samenleving van Doorwerth ingezet om een centrumplan te maken waarin de hoofdkeuzes zijn vastgelegd voor de toekomstige ontwikkeling van Doorwerth-Centrum. Het masterplan geeft de ambities en ontwikkelingskaders voor het centrum van Doorwerth weer en vormt de basis voor het nieuwe bestemmingsplan.
Het masterplan heeft betrekking op verschillende deelgebieden en projecten, zoals bijvoorbeeld de realisatie van het dorpshart (openbare ruimte), een woongebied in het bosgebied tussen de Bachlaan en Richtersweg en een leer- en ontmoetingscentrum (LOC).
Niet alle gewenste ontwikkelingen uit het masterplan passen binnen het geldende bestemmingsplan. Daarom wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het nieuwe bestemmingsplan geeft een juridische status aan hoe een plek/locatie gebruikt mag worden. Om bijvoorbeeld het wonen, zoals opgenomen in het masterplan, op de huidige locatie van de school De Dorendal (locatie Bachlaan – Richtersweg) mogelijk te maken zal de huidige bestemming, in dit geval ‘maatschappelijk’, omgezet moeten worden naar ‘wonen’. Ook maakt het bestemmingsplan de verplaatsing van De Dorendal naar de locatie van school De Atlas en de bouw van een nieuw schoolgebouw met een leer- en ontmoetingscentrum en enkele woningen mogelijk. Verder maakt het bestemmingsplan een klein nieuw gebouw voor horeca en/of enkele maatschappelijke functies op de hoek van de Richtersweg en de Cardanuslaan mogelijk. Als laatste zorgt het bestemmingsplan voor een verlaging van de geplande nieuwe appartementen aan de Mozartlaan en het vervallen van de daar geplande grondgebonden woningen (plan Kuipers Bouw).
Het bestemmingsplan Doorwerth-Centrum omvat niet het gehele gebied van het masterplan. De zuidzijde van het masterplan, te weten het winkelcentrum en de winkels/horeca op de kop van de Dillenburgflat, maken geen onderdeel uit het van het bestemmingsplan. De reden daarvoor is dat we samen met de eigenaren tot de conclusie zijn gekomen dat de plannen niet  op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Omdat ze wel een wezenlijk onderdeel uitmaken van het masterplan, nemen we ze wel mee bij de omgevingsvisie die we in 2020 gaan opstellen. Voor het overige blijft de planologische situatie nagenoeg gelijk, zoals voor het gezondheidscluster aan het Schubertplein.

Het plangebied wordt globaal begrensd door de Richtersweg in het oosten, de woonclusters van de Valeriuslaan 13-19 en de Bachlaan 37-59 in het noorden, de Bachlaan in het noordwesten, de woningen aan de woonclusters van de Bachlaan 10-20 en de Beethovenlaan 20-36 en de Beethovenlaan in het westen. In het zuidwesten wordt het plangebied begrensd door het winkelcentrum aan de Mozartlaan. In het zuidwesten wordt het plangebied begrensd door de Van der Molenallee en de winkel-/horecastrip van de flat De Dillenburg.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op o.a. de kadastrale percelen Doorwerth, sectie C, nummers 3438, 4707, 4444 (deels), 3565 (deels), 3437 (deels), 3569, 4412, 4562, 4563 (deels), 4605 (deels), 2918, 4019, 4078, 3400 (deels), 3414 (deels), 4612 (deels), 3897,3998, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 4635 en 4648.

Dit bestemmingsplan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0274.bp0198dw-on01. De bronbestanden zijn beschikbaar via http://intercontent.renkum.nl/ro/plannen/NL.IMRO.0274.bp0198dw-/NL.IMRO.0274.bp0198dw-on01.


Indienen zienswijze

Tijdens genoemde termijn kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van Renkum over de bestemmingsplannen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Vermeld in uw zienswijze over welk bestemmingsplan deze zienswijze gaat. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze vragen wij u tijdig, dat wil zeggen bij voorkeur minimaal een week voor afloop van de termijn, een afspraak te maken via het secretariaat van het team ROM op (026) 33 48 493. De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van de definitieve bestemmingsplannen.