Officiële bekendmakingen 2019 week 19

8 mei 2019 – week 19

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Noorderweg 14, Oosterbeek
Voor: intrekken verleende vergunning
Datum ontvangst: 27 april 2019
Zaaknummer: 195296352

Locatie: Utrechtseweg, Park Hartenstein, Oosterbeek
Voor: intrekken verleende vergunning
Datum ontvangst: 24 april 2019
Zaaknummer: 195296050

Locatie: Reuvensweg 4, Oosterbeek
Voor: wijzigen gevel en aanbrengen gevelreclame
Datum ontvangst: 26 april 2019
Zaaknummer: 195296332


Verlengen beslistermijn

Locatie: Geelkerkenkamp 8, Oosterbeek
Voor: bouwen woning
Datum verzending: 30 april 2019
Zaaknummer: 195291047


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


APV/ Bijzondere Wetten

Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen:

Evenementenvergunning

  • RETO, voor het organiseren van de fietstoertocht Airborne 75 jaar, op 8 september 2019 door een gedeelte van de gemeente Renkum;
  • Stichting Windmill Cup, voor het organiseren van een tennisevenement van 13 juli 2019 tot en met 20 juli 2019, op Sportpark Hartenstein in Oosterbeek.


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl.


Besluiten

Omgevingsvergunningen 

Verleend

Locatie: W.A. Scholtenlaan (hoek Houtsniplaan), Doorwerth
Voor: kappen 3 acacia’s
Datum verzending: 30 april 2019
Zaaknummer: 195291978

Locatie: Van Toulon van der Koogweg 18, Oosterbeek
Voor: bouwen woning met 2 garages (intrekken)
Datum verzending: 25 april 2019
Zaaknummer: 195292548

Locatie: Utrechtseweg 123, Renkum
Voor: bouwen woning en aanleggen uitweg
Datum verzending: 25 april 2019
Zaaknummer: 195292548


Locatie: Fonteinallee 14, Doorwerth
Voor: toevoegen vergaderruimte en kantine
Datum verzending: 30 april 2019
Zaaknummer: 195289021

Locatie: Cardanuslaan 28, Doorwerth
Voor: intrekken verleende vergunning wijzigen bestemming
Datum verzending: 24 april 2019
Zaaknummer: 195293589


Locatie: Crocuslaan 21, Heelsum
Voor: kappen Amerikaanse eik
Datum verzending: 25 april 2019
Zaaknummer: 195292759

     
Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       


APV/ Bijzondere Wetten
 

Verleende vergunningen/ontheffingen

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden:
(de datum van verzending staat tussen haakjes)

Gebruik openbare grond

  • Beijer Ventilatietechniek, voor het plaatsen van een opslagcontainer van 3 mei 2019 tot en met 29 mei 2019, parkeerplaats Richtersweg t.h.v. huisnummer 270, Doorwerth (2 mei 2019).

Verklaring van geen bezwaar voor het opstijgen met een gemotoriseerd schermvliegtuig

  • De heer J. Bechthold, voor het opstijgen met een gemotoriseerd schermvliegtuig (paramotor) van 8 mei 2019 tot 8 mei 2020 op de terreinen, gebied ten westen en ten oosten van Fonteinallee 22, Doorwerth (1 mei 2019).


Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.


Melding Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige melding in het kader van de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Dorpsstraat 118, Renkum
Voor: veranderen supermarkt
Datum verzending: 25 april 2019
Zaaknummer: 195291365

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.

Overige

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplannen ‘Bram Streeflandweg 56, 2019’, ‘Valkenburglaan 1, 2019’ en ‘Doorwerth Centrum, leren ontmoeten en wonen, 2019’

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat de volgende bestemmingsplannen worden voorbereid: 

‘Bram Streeflandweg 56, 2019’

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de nieuwbouw van een woning aan de Bram Streeflandweg 56 in Renkum. Op de locatie staat al een woning met diverse grote bijgebouwen. Die zullen worden gesloopt. Daarvoor komt een duurzame nieuwe woning van één laag met een kleine kap met grasdak.
De nieuwe woning wordt iets verschoven op het woonperceel (richting het westen) en iets verder van de straat af. Daarmee komt de woning deels buiten het huidige bouwvlak van het huidige bestemmingsplan te liggen. De verplaatsing van de woning is onder andere in verband met de bijzondere vorm (driehoekig) en de duurzaamheid van de woning noodzakelijk en wenselijk.
Als de nieuwe woning voor 50% of meer in het bouwvlak van het huidige bestemmingsplan blijft liggen zou een bestemmingsplanwijziging niet nodig zijn. Dan kan de verschuiving mogelijk gemaakt worden met een zogenaamde 'buitenplanse afwijking'. Dit is de korte omgevingsvergunningsprocedure. Maar de nieuwe woning van Bram Streeflandweg 56 ligt iets meer dan 50% buiten het bouwvlak. Daarom is een nieuw bestemmingsplan nodig. Overigens is de locatie van de nieuwbouw al grotendeels bebouwd met een, te slopen, bijgebouw bij de huidige woning.

Het plangebied ligt aan de Bram Streeflandweg 56 in Renkum. Het plangebied bevat de volgende kadastrale percelen: Het plangebied bestaat uit de kadastrale percelen Renkum sectie B, nummer 3234 en nummer 3875 (deels). De locatie sluit aan de noordkant aan op de Bram Streeflandweg/Nieuwe Fluitersmaatscheweg. In het westen en zuiden liggen weilanden. Aan de oostzijde ligt een terrein braak waar binnenkort nieuwe woningen worden gebouwd.


‘Valkenburglaan 1, 2019’

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op Valkenburglaan 1 in Oosterbeek. Het doel van het bestemmingsplan is om het geldende plan te actualiseren en aan te passen aan de nieuwe, deels vergunde, plannen. De bebouwing aan de Valkenburglaan 1 heeft de bestemming 'Sport - Manege'. Deze bestemming blijft in het nieuwe bestemmingsplan gelijk. Op de locatie bevindt zich een manege, een restaurant en een bedrijfswoning. Het totale complex is overgegaan in andere handen. Door de nieuwe eigenaar is de bedrijfsvoering gewijzigd. Tot voor kort had de manege een publieksfunctie. De manege functioneerde daarnaast ook als pensionstalling. De huidige eigenaar richt zich specifiek op de wedstrijdsport. De publieksfunctie is komen te vervallen. Het gevolg hiervan is dat het aantal paarden dat op de manege gehouden wordt is afgenomen. De wedstrijdpaarden worden direct bij de rijhal in de al bestaande stallen geplaatst. De stallen in het bijgebouw aansluitend op het restaurant zijn komen te vervallen. In dit gebouw komt een sportschool. Daarnaast zal een kantoor gebouwd worden. Ook is de logistiek op de locatie gewijzigd. Het manegegedeelte heeft inmiddels een ontsluiting op de Sonnenberglaan. Het restaurant, de sportschool en de nieuw te bouwen kantoorruimte worden ontsloten via de huidige aansluiting op de Valkenburglaan. Dit bestemmingsplan zorgt voor de planologische vertaling van de eerdere verleende vergunningen, de feitelijke situatie, de veranderde bedrijfsvoering en het mogelijk maken van het kantoor.

Het plangebied aan de Valkenburglaan 1 ligt in de hoek van de Valkenburglaan en de Sonnenberglaan. Ten noorden van het perceel liggen bospercelen van het landgoed De Sonnenberg. Ten westen van het complex liggen bospercelen van het landgoed De Bilderberg. Aan de zuid- en oostzijde liggen weilanden. Ten zuidoosten van de locatie staat de voormalige boswachters-/ tuinmanswoning (Sonnenberglaan 5).
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de kadastrale percelen Oosterbeek, sectie B, nummers 1122, 1123, 1148, 1149, 1150 en voor een heel klein deel op 1170.

‘Doorwerth Centrum, leren ontmoeten en wonen, 2019’
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het planologisch vastleggen van een groot deel van het door de gemeenteraad in juni 2017 vastgestelde masterplan Centrum Doorwerth. Dit masterplan is het resultaat van een intensief ontwerpproces, geïnitieerd door het dorpsplatform Doorwerth van waaruit een kernteam is geformeerd. Dit kernteam heeft zich met overige betrokkenen uit de samenleving van Doorwerth ingezet om een centrumplan te maken waarin de hoofdkeuzes zijn vastgelegd voor de toekomstige ontwikkeling van Doorwerth centrum. Het masterplan geeft de ambities en ontwikkelingskaders voor het centrum van Doorwerth weer en vormt de basis voor het nieuwe bestemmingsplan.
Het masterplan heeft betrekking op verschillende deelgebieden en projecten, zoals bijvoorbeeld de realisatie van het dorpshart (openbare ruimte), een woongebied in het bosgebied tussen de Bachlaan en Richtersweg en een leer- en ontmoetingscentrum (LOC).
Niet alle gewenste ontwikkelingen uit het masterplan passen binnen het geldende bestemmingsplan. Daarom wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het nieuwe bestemmingsplan geeft een juridische status aan hoe een locatie gebruikt mag worden. Om bijvoorbeeld het wonen  zoals opgenomen in het masterplan op de huidige locatie van de school De Dorendal  (locatie Bachlaan – Richterweg) mogelijk te maken zal de huidige bestemming, in dit geval maatschappelijk, omgezet moeten worden naar wonen. Ook maakt het bestemmingsplan de verplaatsing De Dorendal naar de locatie van school De Atlas en de bouw van een nieuw schoolgebouw met een leer-en ontmoetingscentrum en enkele woningen mogelijk. Verder maakt het bestemmingsplan een klein nieuw gebouw voor horeca en/of  enkele maatschappelijke functies op de hoek van de Richtersweg en de Cardanuslaan mogelijk. Als laatste zorgt het bestemmingsplan voor een verlaging van de geplande nieuwe appartementen aan de Mozartlaan en het vervallen van de daar geplande grondgebonden woningen (plan Kuipers Bouw).
Het bestemmingsplan Centrum Doorwerth omvat niet het gehele gebied van het masterplan. De zuidzijde van het masterplan, te weten het winkelcentrum en de winkels/horeca op de kop van de Dillenburgflat, maken geen onderdeel uit het van het bestemmingsplan. De reden daarvoor is dat we samen met de eigenaren tot de conclusie zijn gekomen dat de plannen niet op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Omdat ze wel een wezenlijk onderdeel uitmaken van het masterplan, nemen we ze wel mee bij de omgevingsvisie die we in 2020 gaan opstellen. Voor het overige blijft de planologische situatie nagenoeg gelijk, zoals voor het gezondheidscluster aan het Schubertplein.

Het plangebied wordt globaal begrensd door de Richtersweg in het oosten, de woonclusters van de Valeriuslaan 13-19 en de Bachlaan 37-59 in het noorden, de Bachlaan in het noordwesten, de woningen aan de woonclusters van de Bachlaan 10-20 en de Beethovenlaan 20-36 en de Beethovenlaan in het westen. In het zuidwesten wordt het plangebied begrensd door het winkelcentrum aan de Mozartlaan. In het zuidwesten wordt het plangebied begrensd door de Van der Molenallee en de winkel-/horecastrip van de flat De Dillenburg.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op o.a. de kadastrale percelen Doorwerth, sectie C, nummers 3438, 4707, 4444 (deels), 3565 (deels), 3437 (deels), 3569, 4412, 4562, 4563 (deels), 4605 (deels), 2918, 4019, 4078, 3400 (deels), 3414 (deels), 4612 (deels), 3897,3998, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 4635 en 4648.


Informatie

Op dit moment liggen er geen stukken ter inzage en kunt u ook geen zienswijze indienen ten aanzien van het voornemen het bestemmingsplan te gaan wijzigen. Zodra het ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd kunt u stukken inzien. De verwachting is dat het bestemmingsplan over twee tot circa vijf weken ter inzage wordt gelegd.