Officiële bekendmakingen 2019 week 16

17 april 2019 – week 16

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Noorderweg 3, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel
Datum ontvangst: 1 april 2019
Zaaknummer: 195293998


Verlengen beslistermijn

Locatie: Klingelbeekseweg 65, Oosterbeek
Voor: herbouw serre aan bedrijfspand
Datum verzending: 5 april 2019
Zaaknummer: 195287670

Locatie: Utrechtseweg 123, Renkum
Voor: bouwen woonhuis een aanleggen uitweg
Datum verzending: 4 april 2019
Zaaknummer: 195289021


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


Besluiten

Omgevingsvergunningen 

Verleend

Locatie: Bergerhof 2, Renkum
Voor: wijzigen bestemming (van bedrijfswoning naar privéwoning)
Datum verzending: 2 april 2019
Zaaknummer: 195288895

Locatie: Molenweg 41, Oosterbeek
Voor: aanleggen uitweg
Datum verzending: 5 april 2019
Zaaknummer: 195288093

Locatie: Geelkerkenkamp 24, Oosterbeek
Voor: legaliseren aangelegde goot
Datum verzending: 4 februari 2019
Zaaknummer: 195288776

Locatie: Boersberg 2, Doorwerth
Voor: nieuwbouw faunaopvang met dierenweide
Datum verzending: 9 april 2019
Zaaknummer: 195284581


Locatie: Energieweg 7, Renkum
Voor: verbouwing entree kantoorgebouw
Datum verzending: 4 april 2019
Zaaknummer: 195289777

      
Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       


Omgevingsvergunning


Verleend met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure

Locatie: Bachlaan 23, Doorwerth
Voor: brandveilig gebruiken kinderdagverblijf
Datum verzending: 8 april 2019
Zaaknummer: 195273231
Het bovengenoemde besluit met bijbehorende documenten ligt bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem ter inzage van donderdag 18 april 2018 tot donderdag 29 mei 2019.


Beroepsclausule

Binnen zes weken na de datum waarop dit besluit ter inzage is gelegd kunnen belanghebbenden, die een zienswijze hebben ingediend, schriftelijk beroep instellen. Deze termijn gaat in de dag na de verzending van dit besluit. Het beroepschrift kunt u richten aan Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:
a. naam en adres indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
d. de gronden van het beroep.

Aangezien het indienen van een beroepschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u in samenhang met het indienen van het beroepschrift een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland.


Melding Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige melding in het kader van
de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Energieweg 7, Renkum
Voor: veranderen van een bedrijf
Datum verzending: 3 april 2019
Zaaknummer: 195291161


De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.