Officiële bekendmakingen 2019 week 09

27 februari 2019 – week 9

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen


Aangevraagd

Locatie: Geelkerkenkamp 22, Oosterbeek
Voor: verwijderen haag en planten vervangende haag
Datum ontvangst: 8 februari 2019
Zaaknummer: 195289380

Locatie: Van Spaenweg 42, Oosterbeek
Voor: maken dakopbouw en aanbouw
Datum ontvangst: 11 februari 2019
Zaaknummer: 195289032

Locatie: Keijenbergseweg 38, Renkum
Voor: maken rookgasafvoer in zijgevel
Datum ontvangst: 10 februari 2019
Zaaknummer   : 195289024

Locatie: Sara Mansveltweg 15, Wolfheze (plan Wolfsheide)
Voor: nieuwbouw woning
Datum ontvangst: 8 februari 2019
Zaaknummer: 195289005

Locatie: Dreyenseweg 12, Oosterbeek
Voor: plaatsen zonnepanelen op opbouw in achtertuin
Datum ontvangst: 18 februari 2019
Zaaknummer: 195289891

Locatie: Achterdorpsstraat 73, Renkum
Voor: maken dakopbouw
Datum ontvangst: 13 februari 2019
Zaaknummer: 195289423

Locatie: Huis ter Aa 2, Heveadorp
Voor: intrekken verleende omgevingsvergunning
Datum ontvangst: 8 februari 2019
Zaaknummer: 195289484

Locatie: Ketsheuvel 34, Renkum
Voor: slopen woning
Datum ontvangst: 18 februari 2019
Zaaknummer: 195289854

Locatie: Energieweg 7, Renkum
Voor: verbouw entree kantoorgebouw
Datum ontvangst: 18 februari 2019
Zaaknummer: 195289777

Locatie: Utrechtseweg 123, Renkum
Voor: nieuwbouw woning
Datum ontvangst: 9 februari 2019
Zaaknummer: 195289021


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


APV/Bijzondere Wetten


Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen:

Evenementenvergunning
• Driebergse Tourclub, voor het organiseren van de Grebbe Tourtocht, op 1 september 2019. Fietsroute komt gedeeltelijk door de gemeente Renkum.

Informatie
Voor meer informatie over bovengenoemde aanvraag kunt u contact opnemen met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl.
 

Besluiten

Omgevingsvergunningen 

Verleend

Locatie: Molenweg 6, Oosterbeek
Voor: vervangen zadeldak door opbouw met plat dak
Datum verzending: 13 februari 2019
Zaaknummer: 195284721

Locatie: Sara Mansveltweg 29, Wolfheze (plan Wolfsheide)
Voor: nieuwbouw woning
Datum verzending: 14 februari 2019
Zaaknummer: 195284553

       
Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       

 

APV/Bijzondere Wetten

 

Verleende vergunningen/ontheffingen

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden:
(de datum van verzending staat tussen haakjes)

Evenementenvergunning

  • CV De Dolle Instuivers, vergunning voor het organiseren van de carnavalsoptocht op 2 maart 2019, start- en eindpunt bij MFC Doelum (20 februari 2019);
  • Toertocht Veenendaal, voor het organiseren van een fietstoertocht op 2 maart 2019 door een gedeelte van de gemeente Renkum (18 februari 2019).

Gebruik openbare grond

  • Bouwbedrijf Van den Hengel B.V., ontheffing voor het plaatsen van twee vuilcontainers van 11 februari 2019 tot en met 22 april 2019, A. Weeninklaan (18 februari 2019).

Standplaatsvergunning

  • Roscom Promotie BV, voor het innemen van een standplaats op 5 en 6 april 2019 op het Raadhuisplein in Oosterbeek (20 februari 2019) .


Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek vanaf de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
 

Overige
 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Ketsheuvel 34, 2019’

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bestemmingsplan ‘Ketsheuvel 34, 2019’ met ingang van woensdag 27 februari 2019 gedurende zes weken, dus tot en met 9 april 2019, ter inzage ligt in het gemeentehuis. Daarnaast is het plan in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0274.bp0200rh-on01 en op de gemeentelijke website http://www.renkum.nl/bestemmingsplannen. De bronbestanden zijn beschikbaar via http://intercontent.renkum.nl/ro/plannen/NL.IMRO.0274.bp0200rh-/NL.IMRO.0274.bp0200rh-on01.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de nieuwbouw van een woning aan de Ketsheuvel 34 in Renkum. Op de locatie staat al een woning van twee lagen met kap (goothoogte 7 meter en nokhoogte 11 meter) met een éénlaagse aanbouw. Dit wordt allemaal gesloopt. Daarvoor komt een lagere duurzame nieuwe woning van één laag met een kleine kap (goothoogte 3 meter en nokhoogte 6 meter).
De nieuwe woning is dus lager en wordt iets verschoven op het woonperceel (richting het oosten en noorden). Daarmee komt de woning deels buiten het huidige bouwvlak van het huidige bestemmingsplan te liggen. De verplaatsing van de woning is onder andere in verband met de duurzaamheid van de woning noodzakelijk en wenselijk. Om daarmee optimaal gebruik te kunnen maken van licht (o.a. in de woning) en zon op het dak (o.a. zonnepanelen).
Als de nieuwe woning voor 50% of meer in het bouwvlak van het huidige bestemmingsplan was blijven liggen, zou een bestemmingsplanwijziging niet nodig zijn. Dan kan de verschuiving mogelijk gemaakt worden met een zogenaamde 'buitenplanse afwijking'. Dit is een korte omgevingsvergunningsprocedure. Maar de nieuwe woning van Ketsheuvel 34 ligt voor iets meer dan 50% buiten het bestaande bouwvlak. Daarom is een nieuw bestemmingsplan nodig.
Overigens heeft het hele perceel nu al een woonbestemming, waardoor nu ook al overal (noorden en oosten) op het perceel (bij)gebouwen zijn toegestaan. Dat verandert dus niet. Maar wel deels de locatie van het hoofdgebouw (en dus het bouwvlak) op het perceel. Anderzijds is de locatie van de nieuwbouw al (groten)deels bebouwd met een, te slopen, aanbouw van de huidige woning.

Het plangebied ligt aan de weg Ketsheuvel op nummer 34 in Renkum. Het plangebied bevat de volgende kadastrale percelen: Renkum, sectie C, nummers 5411 en 6104. De locatie sluit aan alle kanten aan op de bestaande bebouwing.


Zienswijze

Tijdens genoemde termijn kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van Renkum. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze vragen wij u tijdig, dat wil zeggen bij voorkeur minimaal een week voor afloop van de termijn, een afspraak te maken via het secretariaat van het team ROM op (026) 33 48 493. De ingebrachte zienswijzen wegen mee bij het opstellen van het definitieve bestemmingsplan.


Melding Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige meldingen in het kader van
de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Stortweg 27, Oosterbeek
Voor: verwijderen asbesthoudend dakbeschot
Datum verzending: 19 februari 2019
Zaaknummer: 195289547

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.