Officiële bekendmakingen 2019 week 7

Datum:  13 februari 2019 – week 7

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Baron van Pallandtlaan 12, Doorwerth
Voor: plaatsen dakkapel
Datum ontvangst: 3 februari 2019
Zaaknummer: 195288419

Locatie: Wolfhezerweg, Oosterbeek (kad. B946)
Voor: kappen zomereik
Datum ontvangst: 4 februari 2019
Zaaknummer:195288476

Locatie: Jonkheer Nedermeijer van Rosenthalweg 24, Oosterbeek
Voor:  isoleren woonhuis (gemeentelijk monument)
Datum ontvangst: 5 februari 2019
Zaaknummer: 195288665

Locatie: Klingelbeekseweg 65, Oosterbeek
Voor: herbouw serre
Datum ontvangst: 26 januari 2019
Zaaknummer: 195287670

Locatie: Molenweg 41, Oosterbeek
Voor: aanleggen uitweg
Datum ontvangst: 30 januari 2019

Zaaknummer: 195288093
Locatie: Van Deldenpad 12, Oosterbeek
Voor: plaatsen 2 dakkapellen
Datum ontvangst: 30 januari 2019
Zaaknummer: 195288095

Locatie: Europalaan 98B, Renkum
Voor: verbouwen hal tot praktijk fysiotherapie
Datum ontvangst: 29 januari 2019
Zaaknummer: 195287803

Locatie: Fonteinallee 14, Doorwerth
Voor: uitbreiden bedrijfspand
Datum ontvangst: 29 januari 2019
Zaaknummer: 195287959

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen:

Evenementenvergunning
  • Vereniging Oranjedag Heelsum, voor het organiseren van Koningsdagactiviteiten op 27 april 2019 in Heelsum
  • Politie Sportvereniging Renkum, voor het organiseren van de Airborne Wandeltocht door de gemeente Renkum op 7 september 2019, met startpunt op Sportpark Hartenstein in Oosterbeek
Standplaatsvergunning
  • Pepperminds, voor het innemen van een standplaats bij het Raadhuisplein Oosterbeek voor de verkoop van krantenabonnementen op 20 april 2019

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt een e-mail sturen naar info@renkum.nl of ons bellen op (026) 33 48 111.

Besluiten

Omgevingsvergunningen  

Verleend

Locatie: Nijhoffstraat 15, Renkum
Voor: gevelwijziging
Datum verzending: 30 januari 2019
Zaaknummer: 195287118

Locatie: Utrechtseweg 153, Oosterbeek
Voor: vervangen tuinmuur
Datum verzending: 5 februari 2019
Zaaknummer: 195282875

Locatie: Kamperdijklaan 32, Heelsum
Voor: maken aan-/uitbouw van 1 verdieping
Datum verzending: 1 februari 2019
Zaaknummer: 195282757

Geweigerd

Locatie: Wolfhezerweg 45, Wolfheze
Voor: verbreden uitweg
Datum verzending: 1 februari 2019
Zaaknummer: 195279779

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.


APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

Verleend

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden. De datum van verzending staat tussen haakjes.

Evenementenvergunning
  • De heer Hensel, voor het organiseren opening Pop-up plein in Doorwerth op 16 februari 2019 (6 februari 2019).
  • Fletcher Hotel exploitaties BV, organiseren van aantal muziekavonden in Fletcher Hotel Doorwerth (12 februari 2019).

Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na verzending van het besluit gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek.

Bent u het niet eens met een van de bovengenoemde besluiten? Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Overige

Ontwerp-verkeersbesluiten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum heeft het voornemen het volgende verkeersbesluit te nemen:

  • Nr. VKB19-11: gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Hulsteinhof in Renkum.

Zienswijze

Vanaf de dag nadat de ontwerpbesluiten bekend zijn gemaakt, kunt u deze samen met de eventuele bijlagen 6 weken inzien in het gemeentehuis of via www.renkum.nl. Heeft u een belangrijke aanvulling of een mening over een besluit? Dan kunt u, liefst schriftelijk, een zienswijze indienen. Doe dit binnen 6 weken nadat het besluit ter inzage is gelegd. De gemeente kan uw inbreng dan nog mee laten tellen bij het definitieve besluit. Vermeld in elk geval:

  • uw naam en adres;
  • het ontwerpbesluit waar het om gaat;
  • de reden dat u een zienswijze indient;
  • de datum waarop u dat doet.

Zet uw handtekening eronder en stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. U kunt ook mondeling een zienswijze doorgeven op (026) 33 48 111.

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan ‘Ketsheuvel 34, 2019’

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het volgende bestemmingsplan wordt voorbereid: 

‘Ketsheuvel 34, 2019’

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de nieuwbouw van een woning aan de Ketsheuvel 34 in Renkum. Op de locatie staat al een woning van twee lagen met kap met een aanbouw. Die zal worden gesloopt. Daarvoor komt een lagere, duurzame nieuwe woning van één laag met een kleine kap.

De nieuwe woning is dus lager en wordt iets verschoven op het woonperceel (richting het oosten en noorden). Daarmee komt de woning deels buiten het huidige bouwvlak van het huidige bestemmingsplan te liggen. De verplaatsing van de woning is onder andere in verband met de duurzaamheid van de woning noodzakelijk en wenselijk om optimaal gebruik te kunnen maken van licht (onder andere in de woning) en zon op het dak (onder andere zonnepanelen).

Als de nieuwe woning voor 50% of meer in het bouwvlak van het huidige bestemmingsplan blijft liggen, zou een bestemmingsplanwijziging niet nodig zijn. Dan kan de verschuiving mogelijk gemaakt worden met een zogenaamde 'buitenplanse afwijking'. Dit is korte omgevingsvergunningsprocedure. Maar de nieuwe woning van Ketsheuvel 34 ligt iets meer dan 50% buiten het bouwvlak. Daarom is een nieuw bestemmingsplan nodig. Overigens is de locatie van de nieuwbouw al grotendeels bebouwd met een, te slopen, aanbouw van de huidige woning.

Het plangebied ligt aan de weg Ketsheuvel op nummer 34 in Renkum. Het plangebied bevat de volgende kadastrale percelen: Renkum, sectie C, nummers 5411 en 6104. De locatie sluit aan alle kanten aan op de bestaande bebouwing.

Informatie

Op dit moment liggen er geen stukken ter inzage en kunt u ook geen zienswijze indienen ten aanzien van het voornemen het bestemmingsplan te gaan wijzigen. De verwachting is dat het ontwerpbestemmingsplan binnen enkele weken ter inzage wordt gelegd.