Officiële bekendmakingen 2019 week 6

6 februari 2019 – week 6

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Nijhoffstraat 15, Renkum
Voor: gevelwijziging
Datum ontvangst: 21 januari 2019
Zaaknummer: 195287118

Locatie: Jonkheer Nedermeijer van Rosenthalweg 48, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel
Datum ontvangst: 24 januari 2019
Zaaknummer: 195287516

Locatie: Wolfhezerweg 8, Oosterbeek
Voor: bouwen woning
Datum ontvangst: 22 januari 2019
Zaaknummer: 195287404

Locatie: Doornenkampseweg 21, Heelsum
Voor: verbreden uitweg
Datum ontvangst: 21 januari 2019
Zaaknummer: 195287116

Locatie: Kleiputten Noordberg, Heelsum
Voor: plaatsen vogelkijkhut voor natuurobservatie
Datum ontvangst: 22 januari 2019
Zaaknummer: 195287116

Locatie: Kennedylaan 3, Doorwerth
Voor: starten bed & breakfast
Datum ontvangst: 18 januari 2019
Zaaknummer: 195287166


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


Besluiten

Omgevingsvergunningen 

Verleend

Locatie: Utrechtseweg 281, Doorwerth
Voor: uitbreiden achterzijde woning
Datum verzending: 25 januari 2019
Zaaknummer: 195277220

Locatie: Weverstraat 18, Oosterbeek
Voor: plaatsen keerwand aan achterzijde
Datum verzending: 24 januari 2019
Zaaknummer: 195286406

Locatie: Duitsekampweg 16, Wolfheze
Voor: verplaatsen uitweg
Datum verzending: 25 januari 2019
Zaaknummer: 195283463

Locatie: Doorwerthsestraat 4A1, Heelsum
Voor: kappen grove den
Datum verzending: 25 januari 2019 
Zaaknummer: 195282740

Locatie: Italiaanseweg 5, Doorwerth
Voor: plaatsen fietsenhok, veranda en schuur
Datum verzending: 29 januari 2019
Zaaknummer: 195282313

Locatie: Utrechtseweg/Veritasweg, Oosterbeek
Voor: bouwen 6 appartementen en 12 shortstay studio’s
Datum verzending: 25 januari 2019
Zaaknummer: 195274480

Locatie: Industrieweg 26, Renkum
Voor: wijzigen bestemming naar onderwijs/educatie
Datum verzending: 28 januari 2019
Zaaknummer: 195284505

Overige

Ontwerp-verkeersbesluiten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum heeft het voornemen de volgende verkeersbesluiten te nemen:

  • Nr. VKB19-04 ontwerp-verkeersbesluit instellen laad- en losplaats op de Cardanuslaan te Doorwerth;
  • Nr. VKB19-07 ontwerp-verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de Beethovenlaan in Doorwerth;
  • Nr. VKB19-08 ontwerp-verkeersbesluit E-laadlocatie Albert Oltmansweg in Wolfheze;
  • Nr. VKB19-09 ontwerp-verkeersbesluit reconstructie verkeersmaatregelen Wolfhezerweg ten zuiden van de spoorwegovergang in Wolfheze;
  • Nr. VKB19-10 ontwerp-verkeersbesluit reconstructie verkeersmaatregelen Wolfhezerweg ten noorden van de spoorwegovergang in Wolfheze.

Zienswijze

Vanaf de dag nadat de ontwerpbesluiten bekend zijn gemaakt, kunt u deze samen met de eventuele bijlagen zes weken inzien in het gemeentehuis of via www.renkum.nl. Heeft u een belangrijke aanvulling of een mening over een besluit? Dan kunt u, liefst schriftelijk, een zienswijze indienen. Doe dit binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd. De gemeente kan uw inbreng dan nog mee laten tellen bij het definitieve besluit. Vermeld in elk geval:

  • uw naam en adres;
  • het ontwerpbesluit waar het om gaat;
  • de reden dat u een zienswijze indient;
  • de datum waarop u dat doet.

Zet uw handtekening eronder en stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. U kunt ook mondeling een zienswijze doorgeven op (026) 33 48 111.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Europalaan 98 e.o., 2019’

De gemeenteraad van Renkum heeft in zijn vergadering van 30 januari 2019 het bestemmingsplan ‘Europalaan 98 e.o., 2019’ gewijzigd vastgesteld. Ook heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt in het kader van de beroepstermijn met ingang van 6 februari 2019 gedurende zes weken analoog ter inzage in het gemeentehuis te Oosterbeek. Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien op de gemeentelijke website: www.renkum.nl/bestemmingsplannen. Daarnaast is het plan in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0274.bp0193rh-va02 en op de gemeentelijke website http://www.renkum.nl/bestemmingsplannen. De bronbestanden zijn beschikbaar via http://intercontent.renkum.nl/ro/plannen/NL.IMRO.0274.bp0193rh-/NL.IMRO.0274.bp0193rh-va02.

Het bestemmingsplan ‘Europalaan 98 e.o., 2019’ (in de ontwerpfase bekend als ’Europalaan 98, 2018’) heeft betrekking op de woning aan de Europalaan 98, de (bedrijfs)panden aan de Europalaan 98a, 98b, 98c en het pand aan de Molenweg 24 in Renkum.
Het bestemmingsplan heeft als doel om op de hoek van de Europalaan - Bergerhof vier grondgebonden woningen te realiseren. Op dit moment is daar één woning toegestaan. Tegelijkertijd krijgen de bestaande en voormalige bedrijfsloodsen een deels andere bestemming. Deze oude loodsen zijn het waard om te behouden. Daarom is gezocht naar functies om deze toekomstbestendig te kunnen gebruiken. In deze loodsen met een bedrijfsbestemming is eerder met vergunning een kinderdagopvang / buitenschoolse opvang toegestaan. Deze maatschappelijke functie wordt nu in het bestemmingsplan opgenomen. De loodsen krijgen een gemengde bestemming (‘Gemengd-5’) waarin een beperkte maatschappelijke functie is toegestaan, maar ook lichte bedrijvigheid (met name opslag). De huidige mogelijkheid om ten behoeve van de nu nog toegestane bedrijvigheid productiegerichte detailhandel toe te staan vervalt.

Het pand Molenweg 24, gelegen naast en direct tegen de voormalige bedrijfswoning aan de Europalaan 98, heeft nu nog een bedrijfsbestemming waar, door een speciale aanduiding, ook een fysiotherapiepraktijk is toegestaan. Nu krijgt dit pand ook de bestemming ‘Gemengd-5’, waarbij ook kantoren zijn toegestaan.
De voormalige bedrijfswoning aan de Europalaan 98 heeft nu nog een bedrijfsbestemming waarbinnen slechts een bedrijfswoning is toegestaan. Voor deze bedrijfswoning is eerder een vergunning verleend om deze te gebruiken als gewone woning met tuin. Dit wordt nu vastgelegd in het bestemmingsplan. Ook is eerder een vergunning verleend om in een deel van de daarbij behorende aangebouwde gebouwen een bed & breakfast te starten. Ook dit wordt nu vastgelegd in het bestemmingsplan.

Het plangebied ligt ten noorden van en nabij het centrum van Renkum en wordt omsloten door de Bergerhof aan de noordkant, de Europalaan aan de oostzijde en de Molenweg aan de zuidzijde. Aan de westkant sluit de locatie aan op de bestaande bebouwing. De locatie voor de nieuwe woningen is gesitueerd op het meest noordelijke deel van de locatie nabij de kruising Bergerhof/Frans Campmanweg/Europalaan. Het plangebied bevat de volgende kadastrale percelen: Renkum, sectie C, nummers 8238, 8239, 8341, 8342, 8343 en 8344.

Het vastgestelde bestemmingsplan is naar aanleiding van de zienswijzen gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, maar ook zijn enkele ambtshalve wijzigingen doorgevoerd.
Aangezien er meerdere (detail)aanpassingen zijn doorgevoerd kunnen deze hier niet allemaal worden opgesomd. Daarom wordt verwezen naar de reactie op de zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen die in hoofdstuk 6 van de toelichting van het bestemmingsplan zijn opgenomen. De twee belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:
In de bestemming  ‘Gemengd-5’ (zoals dit was opgenomen voor de loodsen) zijn de in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen functies voor ‘cultuur en ontspanning’ vervallen. Ook is de in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen woonbestemming van Molenweg 24 vervallen. Deze is nu omgezet in de bestemming ‘Gemengd-5’ met de aanduiding ‘gemengd’. Daarbinnen zijn de eerder genoemde beperkte maatschappelijke functies en lichte bedrijvigheid toegestaan, maar ook kantoren.


Beroep

Tijdens de beroepstermijn kunnen belanghebbenden die op tijd een zienswijze hebben ingediend alsook belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan te hebben ingediend, schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. U kunt beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor zover het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld kan iedere belanghebbende, dus ook diegenen die geen zienswijze hebben ingediend, tegen die wijziging schriftelijk beroep instellen.

Let op: het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het bestemmingsplan de dag na het aflopen van de hiervoor genoemde beroepstermijn gewoon in werking treedt. Binnen de beroepstermijn kunt u ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt totdat op het verzoek is beslist.