Officiële bekendmakingen 2019 week 02

Officiële bekendmakingen

9 januari 2019 – week 2


Nota Bodembeheer

Vanaf 9 januari 2019 ligt de Nota Bodembeheer en de bijbehorende regionale bodemkwaliteitskaarten en bodemfunctieklassekaart van de regio Arnhem gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek. Tijdens genoemde termijn kunnen belanghebbenden op grond van artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van Renkum. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze vragen wij u op tijd, dat wil zeggen bij voorkeur minimaal een week voor afloop van de termijn, een afspraak te maken met mevrouw Hutting. Dit kan via het secretariaat van het team ROM op (026) 33 48 493.

De Nota Bodembeheer beschrijft het gemeentelijk beleid ten aanzien van het hergebruik van grond. Daarbij hoort ook een bodemkwaliteitskaart, die de gebiedseigen bodemkwaliteit weergeeft. Met de Nota Bodembeheer wordt het hergebruik van grond eenvoudiger en sluit het aan bij het beleid dat in de regio geldt.