Officiële bekendmakingen 2018 week 52

26 december 2018 – week 52

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie : Quadenoord 6, Renkum
Voor: reconstructie historische watermolen
Datum ontvangst: 11 december 2018
Zaaknummer: 195283606

Locatie: Duitsekampweg 16, Wolfheze
Voor: verplaatsen uitweg
Datum ontvangst: 13 december 2018
Zaaknummer: 195283463

Locatie: Hertenstraat 47, Doorwerth
Voor: plaatsen dakkapel
Datum ontvangst: 12 december 2018
Zaaknummer: 195283326

Locatie: Rijnlaan 12, Heveadorp
Voor: nieuwbouw woning
Datum ontvangst: 13 december 2018
Zaaknummer: 195283359

Locatie: Van Spaenweg 11, Oosterbeek
Voor: plaatsen tijdelijke unit
Datum ontvangst: 11 december 2018
Zaaknummer: 195283091

Locatie: Van Lennepweg 13, Oosterbeek
Voor: uitbreiden kelder
Datum ontvangst: 28 november 2018
Zaaknummer: 195281720

Locatie: Valkenburglaan 1, Oosterbeek
Voor: verbouwen stal tot fitnessruimte
Datum ontvangst: 13 december 2018
Zaaknummer: 195283357

Locatie: Rijnlaan 12, Heveadorp
Voor: nieuwbouw/herbouw villa
Datum ontvangst: 17 december 2018
Zaaknummer: 195283810

Locatie: Balijeweg 26, Wolfheze
Voor: plaatsen stacaravan in voortuin i.v.m. verbouwing
Datum ontvangst: 16 december 2018
Zaaknummer: 195283679

Locatie: Bart Crumstraat 10, Heelsum
Voor: aanpassen gevel en bouwen entree
Datum ontvangst: 28 november 2018
Zaaknummer: 95281718

Verlenging beslistermijn

Locatie: Valkenburglaan 1, Oosterbeek
Voor: interne doorbraak, maken uitweg, verplaatsen paardenbak en vervangen dakbedekking
Datum verzending: 13 december 2018
Zaaknummer: 1952777035

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen 

Verleend

Locatie: Graaf van Rechterenweg 12, Oosterbeek
Voor: plaatsen monument
Datum verzending: 12 december 2018
Zaaknummer: 195276650

Locatie: Kerkeland 61, Oosterbeek
Voor: plaatsen extra raamkozijn
Datum verzending: 12 december 2018
Zaaknummer: 195277829

Locatie: Van Lennepweg 11, Oosterbeek
Voor: kappen eik
Datum verzending: 18 december 2018
Zaaknummer: 195278724

Locatie: Molenbeekstraat 35, Renkum
Voor: maken uitweg
Datum verzending: 18 december 2018
Zaaknummer: 195273701

Locatie: Bloemenlaan 14, Heelsum
Voor: bouwen woning
Datum verzending: 18 december 2018
Zaaknummer: 195272115

Locatie: Valkenburglaan 1, Oosterbeek
Voor: vernieuwen dak boven rijhal paardrijbak
Datum verzending: 13 december 2018
Zaaknummer: 195277038

Locatie: Van Deventerweg 13, Oosterbeek
Voor: verbreden/vervangen dakkapel op voordakvlak
Datum verzending: 13 december 2018
Zaaknummer: 197278867

Geweigerd

Locatie: Jacobaweg 4, Oosterbeek (naast nr 4)
Voor: wijzigen bestemming bedrijf naar wonen
Datum verzending: 18 december 2018
Zaaknummer: 195276483

Maatwerkprocedure

Locatie: Weverstraat 17A, Oosterbeek
Voor: maatwerk opslag consumentenvuurwerk
Datum verzending: 18 december 2018
Zaaknummer: 195282685

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                            

APV/Bijzondere Wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden:
(datum verzending staat tussen haakjes)

Evenementenvergunning
 • Stichting Renkums Beekdal, voor het organiseren van de lichtjeswandeling vanaf informatiecentrum Renkums Beekdal op 29 december 2018 (19 december 2018)

Bezwaar

Vanaf de dag nadat het besluit bekend is gemaakt, kunt u het besluit en de eventuele bijlagen 6 weken inzien in het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente Renkum. Bel (026) 33 48 111 of mail naar info@renkum.nl. Bent u het niet eens met een besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Doe dit binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. Vermeld in elk geval:

 • uw naam en adres;
 • om welk besluit het gaat;
 • de reden dat u bezwaar maakt;
 • de datum waarop u bezwaar maakt.

Zet uw handtekening eronder en stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Let op: het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit de dag na verzending gewoon in werking treedt. Wilt u dat niet? Dan kunt u naast uw bezwaar ook om een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hier zijn kosten aan verbonden.

Overige

Melding Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige meldingen in het kader van de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Weverstraat 17A, Oosterbeek
Voor: veranderen bestaand vuurwerkverkooppunt
Datum verzending: 17 december 2018
Zaaknummer: 195282070

Informatie

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.

Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2019

De burgemeester heeft op 18 december 2018 ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:2, eerste lid, van de APV de volgende dagen aangewezen als collectieve festiviteit voor het kalenderjaar 2019:

 • Nieuwjaarsdag 1 januari 2019 van 0.00 tot 2.00 uur;
 • Carnaval 2 t/m 5 maart 2019 van 13.00 tot 24.00 uur;
 • Koningsdag 27 april 2019 van 13.00 tot 24.00 uur;
 • Bevrijdingsdag 5 mei 2019 van 13.00 tot 24.00 uur;
 • Airborne wandeltocht 2 september 2019 van 8.00 tot 22.00 uur;
 • Airborne Herdenkingen 22 t/m 24 september 2019 van 13.00 tot 24.00;
 • Oudjaarsavond 31 december 2019 vanaf 18.00 uur.

Voor deze aangewezen collectieve festiviteiten gelden, op de genoemde tijdstippen, de geluidsnormen als bedoeld in de artikel 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en artikel 4:5 van de APV niet.

Bezwaar

Het aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag na deze publicatie. Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, kan binnen 6 weken na de datum van deze publicatie daartegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Renkum, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.