Officiële bekendmakingen 2018 week 51

19 december 2018 – week 51

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Wolfhezerweg 44, Wolfheze
Voor: kappen 5 inheemse eiken en 2 niet benoemde bomen
Datum ontvangst: 2 december 2018
Zaaknummer: 195282114

Locatie: Ketsheuvel 34, Renkum
Voor: kappen 3 beuken
Datum aanvraag: 28 november 2018
Zaaknummer: 195281788

Locatie: Van Borsselenweg 32, Oosterbeek
Voor: verbouw gemeentelijk monument
Datum aanvraag: 3 december 2018
Zaaknummer: 195282527

Locatie: Heelsumseweg 47, Wolfheze
Voor: vergroten uitbouw voor woonserre met keuken
Datum aanvraag: 1 december 2018
Zaaknummer:195282109

Locatie: Italiaanseweg 5, Doorwerth
Voor: plaatsen fietsenhok, veranda en schuur
Datum aanvraag: 4 december 2018
Zaaknummer: 195282313

Locatie: Utrechtseweg 118B, Oosterbeek
Voor: wijzigen van gebruik wonen ook op begane grond
Datum aanvraag: 6 december 2018
Zaaknummer: 195282984

Locatie: Goudenregenlaan 10 t/m 22, Christinastraat 1 t/m 23, Mauritsstraat 1 t/m 35, Margrietstraat 1 t/m 35, Nieuwland 70 t/m 104 en 49 t/m 71, Nieuwlandweg 11 t/m 39 Oosterbeek
Voor: dakrenovatie bij 5 portiekflats en 28 woningen
Datum aanvraag: 3 december 2018
Zaaknummer: 195282170

Locatie: Utrechtseweg 147, Oosterbeek
Voor: vestigen van detailhandel
Datum aanvraag: 29 november 2018
Zaaknummer: 195281923

Locatie: Kamperdijklaan 32, Heelsum
Voor: bouwen 1-laagse aan/uitbouw
Datum aanvraag: 9 december 2018
Zaaknummer: 195282757

Locatie: Utrechtseweg 149, Oosterbeek
Voor: vervangen van oude steens tuinmuur
Datum aanvraag: 10 december 2018
Zaaknummer: 195282875

Locatie: Doorwerthsestraat 4A 1, Heelsum
Voor: kappen 3 bomen t.b.v. aanbouw en ter voorkoming van schade aan huis
Datum aanvraag: 8 december 2018
Zaaknummer: 195282740

Locatie: Nieuweweg 5, Renkum
Voor: geheel vervangen garage
Datum aanvraag: 29 november 2018
Zaaknummer:195281978

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV/Bijzondere Wetten

Aangevraagd


Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande aanvraag voor een vergunning of ontheffing ontvangen:

Evenementenvergunning

  • WTC ‘t Versnellertje Ochten, voor het organiseren van de Zuid-Veluwe tocht op 23 februari 2019 en de Bergtoer op 31 maart 2019 door een deel van de gemeente Renkum

Informatie

Neem voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen contact opnemen met gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. Bel ons op (026) 33 48 111 of mail naar info@renkum.nl.

Besluiten

Omgevingsvergunningen 

Vergunningvrij

Locatie: Nieuweweg 5, Renkum
Voor: geheel vervangen garage
Datum verzending: 11 december 2018
Zaaknummer: 195281978

Verleend

Locatie: nabij het verlengde van de Oude Oosterbeekseweg, Doorwerth
Voor: verlengen bestaande MTB-route
Datum verzending: 1 november 2018
Zaaknummer: 195279305

Locatie: IJsvogellaan 13, Doorwerth
Voor: starten Bed & Breakfast en verhuur voor korte perioden
Datum verzending: 5 december 2018
Zaaknummer: 195278703

Locatie: Utrechtseweg 149, 151 en 153, Oosterbeek
Voor: wijzigen van gebruik naar bedrijfsruimte (kantoor)
Datum verzending: 7 december 2018
Zaaknummer: 195277113

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                


APV/Bijzondere Wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden:
(datum verzending staat tussen haakjes)

Evenementenvergunning
  • De heer J. Weelinck, ‘lichtjes op de oorlogsgraven’, 24 december 2018, Airborne begraafplaats Oosterbeek (12 december 2018)
Standplaatsvergunning
  • H. De Groot, voor het innemen van een standplaats met brood en banket op zaterdag aan de Van Riessenstraat in Renkum (10 december 2018)
  • VOF Magendans, voor het innemen van een standplaats met snijbloemen en planten op 24 en 31 december op Plein 1945 in Oosterbeek (10 december 2018)

Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones

Het college heeft op 19 december 2018 het Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones 2018/2019 vastgesteld. Dit besluit bevat een kaart waarop de vuurwerkvrije zones zijn aangegeven. Het is verboden om in deze zones vuurwerk af te steken. Daarnaast is het verboden om vuurwerk af te steken in een straal van 50 meter rondom opstallen met een rieten dak. De kaart is te raadplegen op www.renkum.nl/vuurwerkvrij en ligt ter inzage in het gemeentehuis. Het besluit treedt vandaag (19 december 2018) in werking.

De gemeente zal rond de jaarwisseling, onder meer via social media, aandacht besteden aan de regels rondom vuurwerk. Daarin wordt ook aandacht gevraagd voor de veiligheid bij het afsteken van vuurwerk. Vuurwerk kan uitsluitend op 28, 29 en 31 december 2018 worden verkocht. Het afsteken van vuurwerk mag alleen tussen 31 december 2018 18.00 uur en 1 januari 2019 2.00 uur op straffe van een boete. Ervaart u overlast? Bel dan met de politie op 0900 - 88 44. Bel voor verdachte of gevaarlijke situaties het alarmnummer 112.

Bezwaar

Vanaf de dag nadat het besluit bekend is gemaakt, kunt u het besluit en de eventuele bijlagen 6 weken inzien in het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente Renkum. Bel (026) 33 48 111 of mail naar info@renkum.nl. Bent u het niet eens met een besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Doe dit binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. Vermeld in elk geval:

  • uw naam en adres;
  • om welk besluit het gaat;
  • de reden dat u bezwaar maakt;
  • de datum waarop u bezwaar maakt.

Zet uw handtekening eronder en stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Let op: het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit de dag na verzending gewoon in werking treedt. Wilt u dat niet? Dan kunt u naast uw bezwaar ook om een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hier zijn kosten aan verbonden.nt ook mondeling een zienswijze doorgeven op (026) 33 48 111.