Officiële bekendmakingen 2018 week 50

12 december 2018 – week 50

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Achterdorpsstraat 1, Renkum
Voor: wijzigen gebruik (van woning naar 5 kamers en 1 woonunit)
Datum ontvangst: 6 november 2018
Zaaknummer:195281371

Locatie: Hogenkampseweg 132A, Renkum
Voor: maken uitweg
Datum aanvraag: 25 november 2018
Zaaknummer: 195281459

Locatie: Rijnlaan 12, Heveadorp
Voor: bouwen woning
Datum aanvraag: 21 november 2018
Zaaknummer: 195281267

Locatie: Stortweg 37, Oosterbeek
Voor: vervangen dakkapel
Datum aanvraag: 25 november 2018
Zaaknummer: 195281491

Locatie: van Eeghenweg 14, Oosterbeek
Voor: plaatsen zonnepanelen op pergola
Datum aanvraag: 20 november 2018
Zaaknummer: 195281133

Verlenging beslistermijn

Locatie: Utrechtseweg 281, Oosterbeek
Voor: uitbreiden achterzijde woning
Datum verzending: 30 november 2018
Zaaknummer: 1952777220

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV/Bijzondere Wetten

Aangevraagd


Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande aanvraag voor een vergunning of ontheffing ontvangen:

Evenementenvergunning

 • Toertocht Veenendaal voor het organiseren van Fietstoertocht op 2 maart 2019 door de gemeente Renkum. .

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl.

Besluiten

Omgevingsvergunningen 

Verleend

Locatie: Utrechtseweg 261, Oosterbeek
Voor: bouw tijdelijke kas
Datum verzending: 30 november 2018
Zaaknummer: 195277476

Locatie: Utrechtseweg 194, Oosterbeek
Voor: vervangen dakpannen
Datum verzending: 28 november 2018
Zaaknummer: 195277024

Locatie: Dorpsstraat 118, Renkum
Voor: plaatsen geluidsschermen op dak
Datum verzending: 28 november 2018
Zaaknummer: 195278029

Locatie: Parallelweg 58, Wolfheze
Voor: plaatsen dakkapel aan voorzijde
Datum verzending: 30 november 2018
Zaaknummer: 195277296

Locatie: Noorderweg 36, Oosterbeek
Voor: uitbreiden zolder en eerste verdieping
Datum verzending: 30 november 2018
Zaaknummer: 195279335

Locatie: Evert van Wilpweg 7, Oosterbeek
Voor: verbouwen woning
Datum verzending: 30 november 2018
Zaaknummer: 195279499

Locatie: Hogenkampseweg 43, Renkum
Voor: nieuwbouw school
Datum verzending: 30 november 2018
Zaaknummer: 195273326

Geweigerd

Locatie: Albert Oltmansweg 6, Wolfheze
Voor: maken uitweg
Datum verzending: 3 december 2018
Zaaknummer: 195279858

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       


APV/Bijzondere Wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden:
(de datum van verzending staat tussen haakjes)

Evenementenvergunning
 • Ondernemend Oosterbeek,  voor het organiseren van de Kerstmarkt en de Santa Run op 16 december 2018 in  de Weverstraat te Oosterbeek  (7 december 2018);
 • Renkum Leeft, voor het organiseren van de Kerstmarkt op 14 december 2018 op het Dorpsplein in Renkum (10 december 2018).
Gebruik openbare grond
 • Traffic Service Nederland  voor het plaatsen van een hijskraan op 13 december 2018  op Zonneheuvelweg  te Oosterbeek (5 december 2018).
Ontheffing sluitingstijd
 • Zalencentrum Lebret in Oosterbeek, verlenging openingstijd in de ochtend van 1 januari 2019 ten behoeve van een besloten feest (5 december 2018);
 • Bilderberg Hotel locatie Klein Zwitserland in Heelsum, verlenging openingstijd op 20  december en op 21 december 2018 ten behoeve van een besloten feest (5 december 2018).

Bezwaar

Vanaf de dag nadat het besluit bekend is gemaakt, kunt u het besluit en de eventuele bijlagen 6 weken inzien in het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente Renkum. Bel (026) 33 48 111 of mail naar info@renkum.nl. Bent u het niet eens met een besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Doe dit binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. Vermeld in elk geval:

 • uw naam en adres;
 • om welk besluit het gaat;
 • de reden dat u bezwaar maakt;
 • de datum waarop u bezwaar maakt.

Zet uw handtekening eronder en stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Let op: het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit de dag na verzending gewoon in werking treedt. Wilt u dat niet? Dan kunt u naast uw bezwaar ook om een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hier zijn kosten aan verbonden.

Overige

Ontwerp-verkeersbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum heeft het voornemen het volgende verkeersbesluit te nemen:

 • Nr. VKB18-27: het inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de Stationsweg in Oosterbeek.

Zienswijzen

Vanaf de dag nadat de ontwerpbesluiten bekend zijn gemaakt, kunt u deze samen met de eventuele bijlagen zes weken inzien in het gemeentehuis of via www.renkum.nl. Heeft u een belangrijke aanvulling of een mening over een besluit? Dan kunt u, liefst schriftelijk, een zienswijze indienen. Doe dit binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd. De gemeente kan uw inbreng dan nog mee laten tellen bij het definitieve besluit. Vermeld in elk geval:

 • uw naam en adres;
 • het ontwerpbesluit waar het om gaat;
 • de reden dat u een zienswijze indient;
 • de datum waarop u dat doet.

Zet uw handtekening eronder en stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. U kunt ook mondeling een zienswijze doorgeven op (026) 33 48 111.