Officiële bekendmakingen 2017 week 47

21 november 2018 – week 47

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen


Aangevraagd

Locatie: Emmastraat 1, Oosterbeek
Voor: maken aanbouw zijgevel
Datum ontvangst: 2 november 2018
Zaaknummer: 195279534

Locatie: Ginkelseweg 4A, Heelsum
Voor: kappen grove den
Datum ontvangst: 6 november 2018
Zaaknummer: 195279821

Locatie: Evert van Wilpweg 7, Oosterbeek
Voor: verbouwen woning
Datum ontvangst: 2 november 2018
Zaaknummer: 195279499

Locatie: Wolfhezerweg 45, Wolfheze
Voor: verbreden uitweg
Datum ontvangst: 5 november 2018
Zaaknummer: 195279779

Locatie: Dennenoordpark 1, Oosterbeek
Voor: bouwen carport en aanpassen berging
Datum ontvangst: 8 november 2018
Zaaknummer: 195280089

Locatie: Wijnand van Arnhemweg 46, Oosterbeek
Voor: kappen Amerikaanse eik
Datum ontvangst: 5 november 2018
Zaaknummer: 195279817

Locatie: Hogenkampseweg 45, Renkum
Voor: plaatsen prefab berging
Datum ontvangst: 9 november 2018
Zaaknummer: 195280206

Locatie: Lebretweg 72, Oosterbeek
Voor: tijdelijk verhuur deel woning
Datum ontvangst: 6 november 2018
Zaaknummer: 195280000

Locatie: Hyacintenlaan 16, Heelsum
Voor: kappen grove den
Datum ontvangst: 7 november 2018
Zaaknummer: 195280001

Locatie: Albert Oltmanweg 6, Wolfheze
Voor: aanleg uitweg
Datum ontvangst: 6 november 2018
Zaaknummer: 195279858


Verlenging beslistermijn

Locatie: Naast Jacobaweg 4, Oosterbeek
Voor: wijzigen bestemming bedrijf naar woning
Datum verzending: 9 november 2018
Zaaknummer: 195276483
Locatie: Spechtlaan 21, Doorwerth
Voor: plaatsen terreinafscheiding
Datum verzending: 13 november 2018
Zaaknummer: 195275970


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


APV/Bijzondere Wetten


Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen:

Gebruik openbare grond

  • J. Bouwman Jr. Oosterbeek BV, voor het plaatsen van een hijskraan op 10 december 2018 op de Utrechtseweg 250  (ventweg) in Oosterbeek.
  • Gemeente Renkum, voor het plaatsen van een hijskraan op 28 november 2018 op een deel van het Raadhuisplein in Oosterbeek.

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl.

Besluiten

Omgevingsvergunningen 

Verleend

Locatie: Heelsumseweg 21, Wolfheze
Voor: maken aanbouw
Datum verzending: 12 november 2018
Zaaknummer: 195278691

Locatie: Nieuwe Keijenbergseweg 172 en 174, Renkum
Voor: maken verbindende kasconstructie
Datum verzending: 9 november 2018
Zaaknummer: 195270127

Locatie: Vogelweg 22A, Oosterbeek
Voor: toevoegen functie bedrijfswoning
Datum verzending: 9 november 2018
Zaaknummer: 195275441

Locatie: Prins Bernhardweg 10A, Oosterbeek
Voor: vervangen kozijnen, paneel en plaatsen isolatieglas
Datum verzending: 9 november 2018
Zaaknummer: 195276734

Locatie: A. Weeninklaan 7, Oosterbeek
Voor: kappen esdoorn
Datum verzending: 13 november 2018
Zaaknummer: 195276238


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       


Verleende vergunningen/ontheffingen

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden:

Standplaatsvergunning

Van Kleef planten VOF, voor het innemen van een tijdelijke standplaats op het Raadhuisplein in Oosterbeek op maandag en vrijdag, van 1 maart tot en met 30 november 2019 (verzenddatum: 8 november 2018)


Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Overige

Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een ontwerpbesluit hebben opgesteld voor de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Locatie:Bart Crumstraat 1, Heelsum
Voor: wijzigen gebruiksvergunning
Datum verzending:  7 november 2018
Zaaknummer: 195269523

Zienswijze

Het ontwerpbesluit met de hierop betrekking hebben documenten ligt ter inzage van donderdag
22 november 2018 tot donderdag 3 januari 2019.
Richt eventuele zienswijzen binnen de genoemde periode aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van zaaknummer 195269523.
U kunt uw zienswijze ook mondeling kenbaar maken binnen de genoemde periode. Voor informatie en het maken van een afspraak voor het kenbaar maken van uw mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).
De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.
Beroep tegen het uiteindelijke besluit kan alleen worden ingediend, als er een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbend is bij het uiteindelijke besluit.


Melding activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige meldingen in het kader van
de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Marja 1, Oosterbeek
Voor: saneren van golfplaten op tuinkasten
Datum verzending: 12 november 218
Zaaknummer: 195280020

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.

Collecterooster november 2018

  •  4 november tot en met 10 november: Alzheimer Nederland
  • 11 november tot en met 17 november: NSGK
  • 18 november tot en met 24 november: MS Fonds
  • 25 november tot en met 1 december: Leger Des Heils

Spoorslijpen
In de nacht van 21 op 22 november aanstaande rijdt de slijptrein tussen 1.45 en 5.35 uur, spoortraject baanvak Elst – Arnhem.