Officiële bekendmakingen week

14 november 2018 – week 46

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: terrein Plurijn, Utrechtseweg 316, Oosterbeek
Voor: aanleg mountainbikepad
Datum ontvangst: 30 oktober 2018
Zaaknummer: 195279239

Locatie: Utrechtseweg 123, Renkum
Voor: plaatsen tijdelijke woonunit op bouwkavel
Datum ontvangst: 1 november 2018
Zaaknummer: 195279483

Locatie: Noorderweg 36, Oosterbeek
Voor: uitbreiden eerste verdieping en zolder
Datum ontvangst: 31 oktober 2018
Zaaknummer: 195279335

Locatie: Schutterspad 75, Heelsum
Voor: plaatsen dakkapel op voorgevel
Datum ontvangst: 1 november 2018
Zaaknummer: 195279414


Verlenging beslistermijn

Locatie: Molenbeekstraat 35, Renkum
Voor: aanleg uitweg
Datum verzending: 7 november 2018
Zaaknummer: 195273701


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen 

Verleend

Locatie: Landgoed Duno, Doorwerth (kad. C 835)
Voor: aanleg uitweg
Datum verzending: 1 november 2018
Zaaknummer: 195274827

Locatie: De Vrijburg 7 en 8, Oosterbeek
Voor: wijzigen constructie
Datum verzending: 6 november 2018
Zaaknummer: 195274831
Locatie: Noorderweg 14, Oosterbeek
Voor: uitbreiden keuken
Datum verzending: 2 november 2018
Zaaknummer: 195278498


Geweigerd

Locatie: Ridder van Rappardlaan 1, Doorwerth
Voor: kappen beuk
Datum verzending: 31 oktober 2018
Zaaknummer: 195276500

Locatie: Joubertweg 1A, Oosterbeek
Voor: kappen eik
Datum verzending: 6 november 2018
Zaaknummer: 195276228


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       


APV/Bijzondere Wetten

Verleende vergunningen/ontheffingen

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden:

Evenementenvergunning

 • St. Nicolaas Intocht Commissie Wolfheze, voor het organiseren van de Sinterklaasintocht op 24 november 2018 in Wolfheze (7 november 2018)
 • Stichting Sigar Foundation, voor het organiseren van de Kumpulan op 17 november 2018 in de Poort van Doorwerth (8 november 2018)
 • Carnavalsvereniging de Dwarsliggers, voor het organiseren van diverse carnavalsactiviteiten in zalencentrum Lebret Oosterbeek (13 november 2018)


Bezwaar

Vanaf de dag nadat het besluit bekend is gemaakt, kunt u het besluit en de eventuele bijlagen zes weken inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek. Bent u het niet eens met een besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Doe dit binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. Vermeld in elk geval:

 • uw naam en adres;
 • om welk besluit het gaat;
 • de reden dat u bezwaar maakt;
 • de datum waarop u bezwaar maakt.

Zet uw handtekening eronder en stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Let op: het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit de dag na verzending gewoon in werking treedt. Wilt u dat niet? Dan kunt u naast uw bezwaar ook om een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hier zijn kosten aan verbonden.


Overig

Collecterooster november 2018

 • 28 oktober tot en met 3 november: Diabetes Fonds
 • 4 november tot en met 10 november: Alzheimer Nederland
 • 11 november tot en met 17 november: NSGK
 • 18 november tot en met 24 november: MS Fonds
 • 25 november tot en met 1 december: Leger Des Heils


Spoorslijpen

In de nacht van 21 op 22 november aanstaande rijdt de slijptrein tussen 1.45 en 5.35 uur, spoortraject baanvak Elst – Arnhem.


Ontwerp-verkeersbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum heeft het voornemen het volgende verkeersbesluit te nemen:

 • Nr. VKB18-26: E-laadlocatie De Dam in Oosterbeek ter hoogte van de Weverstraat


Zienswijzen

Vanaf de dag nadat de ontwerpbesluiten bekend zijn gemaakt, kunt u deze samen met de eventuele bijlagen zes weken inzien bij het Servicepunt in het gemeentehuis of via www.renkum.nl. Heeft u een belangrijke aanvulling of een mening over een besluit? Dan kunt u, liefst schriftelijk, een zienswijze indienen. Doe dit binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd. De gemeente kan uw inbreng dan nog mee laten tellen bij het definitieve besluit. Vermeld in elk geval:

 • uw naam en adres;
 • het ontwerpbesluit waar het om gaat;
 • de reden dat u een zienswijze indient;
 • de datum waarop u dat doet.

Zet uw handtekening eronder en stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. U kunt ook mondeling een zienswijze doorgeven op (026) 33 48 111.


Besluit vervanging gemeentesecretaris/directeur

Het college van B&W heeft op 30 oktober 2018 interim-manager Organisatie & Advies mevrouw P. Nieuwenhuis-Bruins aangewezen als vervanger van de gemeentesecretaris in diens rol als algemeen directeur. Dit besluit treedt vandaag in werking en werkt terug tot 17 september 2018. Het besluit vervanging gemeentesecretaris/directeur ligt tot zes weken na datum van deze publicatie ter inzage op het gemeentehuis.