Officiële bekendmakingen 2018 week 44

31 oktober 2018 – week 44

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen


Aangevraagd

Locatie: Dorpsstraat 118, Renkum
Voor: plaatsen geluidsschermen
Datum ontvangst: 17 oktober 2018
Zaaknummer: 195278029

Locatie: Ireneweg 16, Oosterbeek
Voor: intrekken omgevingsvergunningen en gebruiksvergunningen
Datum ontvangst: 17 oktober 2018
Zaaknummer: 195278064


Verlenging beslistermijn

Locatie: Nieuwe Keijenbergseweg 172 en 174, Renkum
Voor: maken verbindende kasconstructie
Datum verzending: 17 oktober 2018
Zaaknummer: 195270127

Locatie: van Nieuwenhuijzenweg 3, Wolfheze
Voor: wijzigen compartimentering kantoorgebouw
Datum verzending: 19 oktober 2018
Zaaknummer: 195273949


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


Overige


Collecterooster november 2018

  • 4 november t/m 10 november: Alzheimer Nederland


Ontwerp-verkeersbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum heeft het voornemen het volgende verkeersbesluit te nemen:

  • Nr. VKB18-25: het inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de Heidesteinlaan in Heelsum.


Zienswijze

Vanaf de dag nadat de ontwerpbesluiten bekend zijn gemaakt, kunt u deze samen met de eventuele bijlagen zes weken inzien bij het Servicepunt in het gemeentehuis of via www.renkum.nl. Heeft u een belangrijke aanvulling of een mening over een besluit? Dan kunt u, liefst schriftelijk, een zienswijze indienen. Doe dit binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd. De gemeente kan uw inbreng dan nog mee laten tellen bij het definitieve besluit. Vermeld in elk geval:

  • uw naam en adres;
  • het ontwerpbesluit waar het om gaat;
  • de reden dat u een zienswijze indient;
  • de datum waarop u dat doet.

Zet uw handtekening eronder en stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. U kunt ook mondeling een zienswijze doorgeven op (026) 33 48 111.

Melding Activiteitenbesluit


Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige meldingen in het kader van
de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Jonkheer Nedermeijer van Rosenthalweg 50, Oosterbeek
Voor: starten garagebedrijf
Datum verzending: 18 oktober 218
Zaaknummer: 195273244

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.


Besluiten

Omgevingsvergunningen  

Verleend

Locatie: Graaf van Rechterenweg 16, Oosterbeek
Voor: kappen beuk
Datum verzending: 17 oktober 2018
Zaaknummer: 195270762

Locatie: Van Gelderstraat 44, Renkum
Voor: kappen haagbeuk
Datum verzending: 18 oktober 2018
Zaaknummer: 195274088

Locatie: Utrechtseweg 291, Oosterbeek
Voor: verbouwen woning
Datum verzending: 19 oktober 2018
Zaaknummer: 195274108

Geweigerd

Locatie: Ridder van Rappardlaan 9, Doorwerth
Voor: verplaatsen uitweg
Datum verzending: 23 oktober 2018
Zaaknummer: 195273586


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.               
                                         

APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

Verleend

 

Verzenddatum 15 oktober 2018

  • H. Wissink, Ontheffing gebruik openbare ruimte voor afvalcontainer, parkeerplaatsen Weverstraat 45 en 47 in Oosterbeek, op 23 t/m 25 oktober 2018
  • Renkumse Zwem- en Poloclub RZC, Incidentele standplaatsvergunning voor verkoop oliebollen, Dorpsstraat 79 in Renkum, 8, 14, 15, 22, 28, 29 en 31 december 2018

Verzenddatum 19 oktober 2018

  • Frank’s Fietsenwinkel, Evenementenvergunning Frank’s X-Mas Ride (de MTB route Renkum en Oosterbeek), op 16 december 2018


Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek.

Bent u het niet eens met een van de bovengenoemde besluiten? Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.