Officiële bekendmakingen 2018 week 43

24 oktober 2018 – week 43

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen


Aangevraagd

Locatie: Utrechtseweg 149, 151 en 153, Oosterbeek
Voor: wijzigen gebruik (van bedrijf naar kantoor met woning)
Datum ontvangst: 3 september 2018
Zaaknummer: 195277113

Locatie: Groenendaalseweg 17, Renkum
Voor: maken uitweg in de voortuin
Datum ontvangst: 12 oktober 2018
Zaaknummer: 195277759

Locatie: Valkenburglaan 1, Oosterbeek
Voor: interne doorbraak woning, maken uitweg, verplaatsen paardenbak en vervangen dakbedekking                                                                      
Datum ontvangst: 3 oktober 2018
Zaaknummer: 195277035

Locatie: Valkenburglaan 1, Oosterbeek
Voor: vernieuwen dak paardrijdbak
Datum ontvangst: 3 oktober 2018
Zaaknummer: 195277038

Locatie: Utrechtseweg 281, Oosterbeek
Voor: uitbreiden achterzijde woning
Datum ontvangst: 7 oktober 2018
Zaaknummer: 195277220

Locatie: Rijnlaan 12, Heveadorp
Voor: plaatsen zonnepanelen op talud
Datum ontvangst: 3 oktober 2018
Zaaknummer: 195277037

Locatie: Simon Moulijnstraat 8, Renkum
Voor: bouwen berging naast woning
Datum ontvangst: 4 oktober 2018
Zaaknummer: 195277037

Locatie: Nico Bovenweg (naast spoorlijn), Oosterbeek
Voor: kappen vier esdoorns en een grove den
Datum ontvangst: 3 oktober 2018
Zaaknummer: 195276921
  
Locatie: Utrechtseweg 261, Oosterbeek
Voor: bouw tijdelijke kas
Datum ontvangst: 9 oktober 2018
Zaaknummer: 195277476

Locatie: Duitsekampweg 16, Wolfheze
Voor: plaatsen dakkapel
Datum ontvangst: 11 oktober 2018
Zaaknummer: 195277636

Locatie: Parallelweg 58, Wolfheze
Voor: plaatsen twee dakkapellen
Datum ontvangst: 8 oktober 2018
Zaaknummer: 195277296

Locatie: IJsvogellaan 13, Doorwerth
Voor: kamerverhuur voor korte perioden
Datum ontvangst: 12 oktober 2018
Zaaknummer: 195278018

Locatie: Stationsweg 31, Oosterbeek
Voor: kappen beuk
Datum ontvangst: 16 oktober 2018
Zaaknummer: 195278018

Locatie: Kerkeland 61, Oosterbeek
Voor: plaatsen extra raamkozijn
Datum ontvangst: 15 oktober 2018
Zaaknummer: 195277829

Locatie: Utrechtseweg 194, Oosterbeek
Voor: vervangen dakpannen
Datum ontvangst: 26 september 2018
Zaaknummer: 195277024


Informatie

Neem voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen contact op met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft in de week voor 18 oktober onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen van:

Oosterbeek

  • Royal British Legion Holland Branch, Remembrance Sunday Remembrance Service, Van Limburg Stirumweg, op 11 november 2018

Renkum

  • Stichting Renkums Beekdal, Lichtjeswandeling, in het bos bij het informatiecentrum Renkums Beekdal, op 29 december 2018

Wolfheze

  • St. Nicolaas Intocht Commissie Wolfheze, Sinterklaas intocht Wolfheze, op 24 november 2018

Informatie
Naar aanleiding van deze aanvragen kunt u binnen zeven dagen na deze publicatie een reactie sturen. De aanvragen kunt u in deze periode inzien bij team Servicepunt, Vergunningen (tijdens openingstijden). U kunt ons ook bellen op (026) 33 48 111 of stuur een e-mail naar info@renkum.nl.


Overige

Collecterooster oktober-november 2018

  • 29 oktober tot en met 3 november: Diabetes Fonds


Ontwerp-verkeersbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum heeft het voornemen het volgende verkeersbesluit te nemen:

  • Nr. VKB18-23: het inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de Utrechtseweg in Oosterbeek.


Zienswijze

Vanaf de dag nadat het ontwerpbesluit bekend is gemaakt, kunt u het samen met de eventuele bijlagen zes weken inzien in het gemeentehuis of via www.renkum.nl. Heeft u een belangrijke aanvulling of een mening over het besluit? Dan kunt u, liefst schriftelijk, een zienswijze indienen. Doe dit binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd. De gemeente kan uw inbreng dan nog mee laten tellen bij het definitieve besluit. Vermeld in elk geval:

  • uw naam en adres;
  • het ontwerpbesluit waar het om gaat;
  • de reden dat u een zienswijze indient;
  • de datum waarop u dat doet.

Zet uw handtekening eronder en stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. U kunt ook mondeling een zienswijze doorgeven op (026) 33 48 111.


Melding Activiteitenbesluit

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het volgende volledige meldingen in het kader van de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen heeft ontvangen:

Locatie: Buunderkamp 5, Wolfheze
Voor: gesloten bodemenergiesysteem
Datum verzending: 11 oktober 218
Zaaknummer: 195275886

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.


Besluiten

Omgevingsvergunningen 


Buiten behandeling gesteld

Locatie: Achterdorpsstraat 20, Renkum
Voor: vervangen en verbreden dakkapel
Datum verzending: 12 oktober 2018
Zaaknummer: 195275165

Verleend

Locatie: Utrechtseweg 250, Oosterbeek
Voor: kappen eik
Datum verzending: 11 oktober 2018
Zaaknummer: 195273959

Locatie: Schellardweg 4, Oosterbeek
Voor: uitbreiden woning en vergroten kelder
Datum verzending: 10 oktober 2018
Zaaknummer: 195273051

Locatie: Nieuwe Keijenbergseweg (kad. sect. B nr. 2251), Renkum
Voor: kappen vijf beuken, zes eiken, twee esdoorns en een acacia
Datum verzending: 15 oktober 2018
Zaaknummer: 195276773

Locatie: Stationsweg 49, Oosterbeek
Voor: kappen esdoorn, acacia en berk
Datum verzending: 16 oktober 2018
Zaaknummer: 195276774

Locatie: Nieuweweg 5, Renkum
Voor: kappen esdoorn
Datum verzending: 15 oktober 2018
Zaaknummer: 195276773


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       

 

APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

Verleend
 

Verzenddatum 16 oktober 2018

  • J. Bouwman Jr., ingebruikname openbare grond, ontheffing plaatsing hijskraan aan de Karel van Gelderlaan in Oosterbeek, op 23 oktober 2018


Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek.

Bent u het niet eens met een van de bovengenoemde besluiten? Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Richt uw bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.
Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.