Officiële bekendmakingen 2018 week 42

17 oktober 2018 – week 42

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen


Termijn verlengd

Locatie: Papyruslaan 5, Heelsum
Voor: verbouw garage                
Datum verzending: 5 oktober 2018
Zaaknummer: 195272105


Informatie

Neem voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen contact op met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

 

Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft in de week voor 11 oktober onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen van:

Gemeente
• Ministerie van Defensie, oefening van Koninklijke Militaire School 11 Luchtmobiele Brigade, op 21 november 2018
• Ministerie van Defensie, oefening van Koninklijke Militaire School Luchtmobiele Brigade, op 12 en 14 december 2018
• Provincie Gelderland, verklaring van geen bezwaar m.b.t. generieke ontheffing voor Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG) voor HeliCentre, voor 3 jaar.

Informatie

Naar aanleiding van deze aanvragen kunt u binnen zeven dagen na deze publicatie een reactie sturen. De aanvragen kunt u in deze periode inzien bij team Servicepunt, Vergunningen (tijdens openingstijden). U kunt ons ook bellen op (026) 33 48 111 of stuur een e-mail naar info@renkum.nl.

Besluiten

Omgevingsvergunningen 


Verleend

Locatie: Sportlaan 10, Heelsum
Voor: plaatsen ballenvangers, dug-outs, doelen, afrastering en vervangen armaturen          
Datum verzending : 3 oktober 2018
Zaaknummer   : 195269971

Locatie: Bart Crumstraat 18, Heelsum
Voor: verbouwing zorggebouw
Datum verzending: 5 oktober 2018
Zaaknummer: 195271369

Locatie: Gelria 1, Renkum
Voor: aanleggen uitweg
Datum verzending: 9 oktober 2018
Zaaknummer: 195273618


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                       


APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

Verleend

 

Verzenddatum 9 oktober 2018

  • J. Bouwman Jr., ingebruikname openbare grond, ontheffing plaatsing hijskraan aan de Oude Oosterbeekseweg in Doorwerth, op 23 oktober 2018

Verzenddatum 10 oktober 2018

  • Vogelvereniging Zang en Kleur, evenementenvergunning Vogeltentoonstelling, van 9 november t/m 11 november 2018
  • OVO Oosterbeek, evenementenvergunning Intocht Sinterklaas Oosterbeek, 24 november 2018


Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek.

Bent u het niet eens met een van de bovengenoemde besluiten? Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.