Officiele bekendmakingen week 2018-01

Datum: 3 januari 2018 – week 1

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Johan Stratiuslaan 5, Wolfheze
Voor: plaatsen dakkapellen
Datum ontvangst:16 december 2017
Zaaknummer: 195255426

Locatie: Bernadottelaan 26, Doorwerth
Voor: kappen 3 eiken
Datum ontvangst:18 december 2017
Zaaknummer: 195254976

Locatie: Utrechtseweg 62, Heelsum
Voor: maken 4 muuropeningen in balkonzaal
Datum ontvangst: 15 december 2017
Zaaknummer: 195255408

Locatie: Bosweg 38, Renkum
Voor: plaatsen woonwagen
Datum ontvangst: 15 december 2017
Zaaknummer: 195255389

Verlenging beslistermijn

Locatie: Stationsweg 25, Oosterbeek
Voor: verbreden uitweg
Datum verzending: 21 december 2017
Zaaknummer: 195251667

Locatie: Graaf van Rechterenweg 12, Oosterbeek
Voor: nieuwbouw kleinschalige woonvorm demente ouderen
Datum verzending: 21 december 2017
Zaaknummer: 195250277

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Overige

Publicatie verwijdering uit Landelijk Register Kinderopvang

Op grond van artikel 7 en 8 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk maken wij bekend dat per 18 december 2017 de buitenschoolse opvang SportBSO Renkum aan de Meester van Damweg 1 in Renkum met uniek registratienummer 214074699, op eigen verzoek, uit het Landelijk Register Kinderopvang is verwijderd.

Bezwaar

Vanaf de dag nadat het besluit bekend is gemaakt, kunt u het besluit en de eventuele bijlagen zes weken inzien in het gemeentehuis of via www.renkum.nl. Bent u het niet eens met een besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit. Vermeld in elk geval:

  • uw naam en adres;
  • om welk besluit het gaat;
  • de reden dat u bezwaar maakt;
  • de datum waarop u bezwaar maakt.

Zet uw handtekening eronder en stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Let op: het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit de dag na verzending gewoon in werking treedt. Wilt u dat niet? Dan kunt u naast uw bezwaar ook om een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hier zijn kosten aan verbonden.

Besluiten

Omgevingsvergunningen  

Verleend

Locatie: Reijmerweg 34, Renkum
Voor: plaatsen dakkapel
Datum verzending: 18 december 2017
Zaaknummer: 195250717

Locatie: Dorrestijn-plantsoen Heelsum
Voor: kappen 14 bomen
Datum verzending: 18 december 2017
Zaaknummer: 195253624

Locatie: Ommershoflaan 35, Oosterbeek
Voor: wijzigen brandcompartimentering
Datum verzending: 21 december 2017
Zaaknummer: 195254941

Locatie: Kneppelhoutweg 14A, Oosterbeek
Voor: bouwen open stal annex bergruimte
Datum verzending: 20 december 2017
Zaaknummer:195250546

Locatie: nabij Kneppelhoutweg 14A, Oosterbeek
Voor: bouwen ooievaarsnest in weiland
Datum verzending: 20 december 2017
Zaaknummer: 19525091

Locatie: Oude Kloostertuin 52, Oosterbeek
Voor: aanbouwen aan bestaand woonhuis
Datum verzending: 21 december 2017
Zaaknummer: 195251315

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.

 

Melding Activiteitenbesluit

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het de volgende volledige melding in het kader van De Wet Milieubeheer, Activiteiten heeft ontvangen:

Locatie: van Borsselenweg 36, Oosterbeek
Voor: nieuwe bezoekersruimte ‘Lage Oorsprong’
Datum verzending: 20 december 2017
Zaaknummer: 195248969

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. U kunt geen bezwaar indienen.