Officiële bekendmakingen 2017 week 52

Datum: 27 december 2017 – week 52

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Utrechtseweg 62, Oosterbeek
Voor:uitbreiding bestaande woning met onderkelderde eenlaagse uitbouw
Datum ontvangst:12 december 2017
Zaaknummer: 192555366

Locatie: Kabeljauw 6, Heelsum
Voor: plaatsen poort
Datum ontvangst: 12 december 2017
Zaaknummer: 195255243

Locatie: Voormalig zorgcomplex stichting Vilente Oosterbeek
Voor: kappen bomen voor nieuwe bebouwing
Datum ontvangst: 12 december 2017
Zaaknummer: 195255193

Locatie: Mozartlaan 1, Doorwerth
Voor: brandveilig gebruik voor plaatsen noodlokaal
Datum ontvangst: 14 december 2017
Zaaknummer: 195255387

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van gemeente Renkum hebben besloten de beslistermijn van onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning te verlengen:

Locatie: Oude Kloostertuin 52, Oosterbeek
Voor: aanbouwen aan bestaand woonhuis
Datum verzending: 14 december 2017
Zaaknummer: 195251315

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

Verleend


Verzenddatum 18 december 2017

  • BAM Rail, melding spoorslijpen, traject Arnhem - De Haar, in de nacht van 18 op 19 januari 2018.

Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na verzending van het besluit gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek.

Bent u het niet eens met een van de bovengenoemde besluiten? Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Melding Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige melding in het kader van

De Wet Milieubeheer, Activiteiten hebben ontvangen:

Locatie: Graaf van Rechterenweg 12, Oosterbeek
Voor: oprichting keuken/voedselbereiding/gesloten bodemenergiesysteem
Datum verzending: 13 december 2017
Zaaknummer: 195254602

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.