Officiële bekendmakingen 2017 week 51

20 december 2017 – week 51

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen


Aangevraagd

Locatie:  Voortstreven Renkum
Voor:  uitdunnen voorterrein (kappen)
Datum ontvangst:  7 december 2017
Zaaknummer:  195254965

Locatie:  Hogenkampseweg 45, Renkum
Voor:  kappen twee acacia’s
Datum ontvangst:  7 december 2017
Zaaknummer:  195254976

Locatie:  Ommershoflaan 35, Oosterbeek
Voor:  realiseren zorgcomplex
Datum ontvangst:  7 december 2017
Zaaknummer:  195254941

Locatie:  hoek Weverstraat/Cornelis Koningstraat, Oosterbeek
Voor:  kappen zilverlinde
Datum ontvangst:  8 december 2017
Zaaknummer:  195254941

Locatie:  Wolfhezerweg 120-13, Wolfheze
Voor:  kappen boom en plaatsen tijdelijke woonunit
Datum ontvangst:  10 december 2017
Zaaknummer:  195255082

Locatie:  Wolfhezerweg 120-13, Wolfheze
Voor:  onderkelderen woonhuis
Datum ontvangst:  10 december 2017
Zaaknummer:  195255080

Locatie:  Utrechtseweg 69, Oosterbeek
Voor:  kappen drie bomen
Datum ontvangst:  8 december 2017
Zaaknummer:  195255004

Locatie:  van der Molenplein 1, Doorwerth
Voor:  herbestemming kerk tot B&B van vijf eenheden
Datum ontvangst:  4 december 2017
Zaaknummer:  195254806


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.
APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft in de week voor 15 december 2017 onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen van:

Gemeente

  • Toertocht Veenendaal, Voorjaarstocht, 3 maart 2018

Doorwerth

  • Fletcher Hotels, diverse aanvragen, verspreid over 2018

Informatie

Naar aanleiding van deze aanvragen kunt u binnen zeven dagen na deze publicatie een reactie sturen. De aanvragen kunt u in deze periode inzien bij team Servicepunt, Vergunningen (tijdens openingstijden). U kunt ons ook bellen op (026) 33 48 111 of stuur een e-mail naar info@renkum.nl.


Overige

Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een ontwerpbesluit hebben opgesteld voor de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Locatie:  Valkenburglaan 35, Oosterbeek
Voor:  brandveilig gebruik zorghotel 
Datum verzending:  12 december 2017
Zaaknummer:  195249935

 
Zienswijzen

Het ontwerpbesluit, samen met alle relevante stukken, liggen met ingang van donderdag
21 december 2017 tot donderdag 1 februari 2018 ter inzage bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA), Eusebiusbuitensingel 53 in Arnhem. Richt eventuele zienswijzen binnen de genoemde periode aan het college van de gemeente Renkum onder vermelding van het zaaknummer.
U kunt uw zienswijze ook mondeling kenbaar maken binnen de genoemde periode. Neem voor meer informatie en een afspraak voor het kenbaar maken van uw mondelinge zienswijze contact op met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.
U kunt alleen beroep indienen tegen het uiteindelijke besluit als er een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en u belanghebbend bent bij het uiteindelijke besluit.

Ontwerp-verkeersbesluiten


Het college van burgemeester en wethouders van Renkum heeft het voornemen het volgende verkeersbesluit te nemen:

  • Nr. VKB17-20: het inrichten van de openbare verkeersruimte rondom MFC Doelum in Renkum
  • Nr. VKB17-21: het inrichten van twee Smart Grid laadlocaties op het Raadhuisplein in Oosterbeek
  • Nr. VKB17-22: het inrichten van twee buurtbushaltes op de Patrimoniumweg, een buurtbushalte op de Bart Crumstraat in Heelsum en het opheffen van een buurtbushalte op de Doornenkampseweg in Heelsum naar aanleiding van de routewijziging van de buurtbus.

 

Zienswijzen

Vanaf de dag nadat het ontwerpbesluit bekend is gemaakt, kunt u het samen met de eventuele bijlagen zes weken inzien bij het Servicepunt in het gemeentehuis of via www.renkum.nl. Heeft u een belangrijke aanvulling of een mening over het besluit? Dan kunt u, liefst schriftelijk, een zienswijze indienen. Doe dit binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd. De gemeente kan uw inbreng dan nog mee laten tellen bij het definitieve besluit. Vermeld in elk geval:

  • uw naam en adres;
  • het ontwerpbesluit waar het om gaat;
  • de reden dat u een zienswijze indient;
  • de datum waarop u dat doet.

Zet uw handtekening eronder en stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. U kunt ook mondeling een zienswijze doorgeven op (026) 33 48 111.

Besluiten

Omgevingsvergunningen 


Verleend

Locatie: Schellardweg 19, Oosterbeek
Voor: renovatie woning
Datum verzending: 7 december 2017
Zaaknummer: 195247177

Locatie: Jacobaweg 4, Oosterbeek
Voor: gewijzigd gebruik cultureel centrum
Datum verzending: 7 december 2017
Zaaknummer: 195249121

Locatie: Petronellaweg 4, Renkum
Voor: aanleggen uitweg
Datum verzending: 7 december 2017
Zaaknummer: 195252096

Locatie: Balijeweg 16A, Wolfheze
Voor: kappen eik
Datum verzending: 6 december 2017
Zaaknummer: 195253596

Locatie: Wolfhezerweg 120-50, Wolfheze
Voor: kappen grove den
Datum verzending: 6 december 2017
Zaaknummer: 195254061

Locatie: Utrechtseweg 60, Heelsum
Voor: kappen twee bomen
Datum verzending: 7 december 2017
Zaaknummer: 195254061

Locatie: Backerstraat 24, Oosterbeek
Voor: aanleggen uitweg
Datum verzending: 6 december 2017
Zaaknummer: 195249285

Locatie: Middenlaan 30, Heveadorp
Voor: maken trap en keerwand
Datum verzending: 6 december 2017
Zaaknummer: 195251485

Locatie: Weverstraat 130A, Oosterbeek
Voor: uitbouwen badkamer
Datum verzending: 12 december 2017
Zaaknummer: 195248453

Locatie: Duitsekampweg 26, Wolfheze
Voor: kappen drie bomen
Datum verzending: 12 december 2017
Zaaknummer: 195254155

Locatie: naast Utrechtseweg 444, Doorwerth
Voor: kappen bomen voor nieuwbouw
Datum verzending: 8 december 2017
Zaaknummer: 195252132


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.


APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

Verleend

 

Verzenddatum 15 december 2017

  • Gemeente Renkum, stookontheffing, Binnenterrein Meester van Grolweg, 31 december 2017

Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek.

Bent u het niet eens met een van de bovengenoemde besluiten? Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.
Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Melding activiteitenbesluit


Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige melding in het kader van
De Wet Milieubeheer, Activiteiten hebben ontvangen:

Locatie: Dorpsstraat 125 Renkum
Voor: wijzigen inrichtinghouder vuurwerkopslag
Datum verzending: 11 december 2017
Zaaknummer: 195251589

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.