Nieuwkomers beter begeleiden

Wij vinden het belangrijk dat nieuwkomers echt meedoen in de maatschappij en zo snel mogelijk aan de slag gaan. Hiervoor is een plan van aanpak ‘Nieuwkomers doen mee in de gemeente Renkum!’ opgesteld.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het plan voor de integratie en participatie van statushouders goedgekeurd.

Activiteiten Foodvalley

Tot voor kort werd eerst de nadruk gelegd op huisvesting en het leren van de Nederlandse taal. Het is gebleken dat veel mensen het prettig vinden dat ze zich zo snel mogelijk nuttig kunnen maken in een baan of werkstage. Hierdoor wordt ook sneller taalkennis opgedaan. Met iedere statushouder wordt een participatieplan gemaakt. In het AZC wordt al gekeken welke kwaliteiten mensen hebben, zodat ze zo snel mogelijk extra scholing of een werkstage aangeboden krijgen. Wij sluiten met het plan direct aan bij de activiteiten in de Foodvalley. De arbeidsmarkt regio FoodValley heeft afspraken gemaakt om in de komende jaren meer statushouders naar werk te bemiddelen.

Meer aandacht gezondheidsvoorlichting

Er is ook meer aandacht voor de gezondheid van kinderen en volwassenen. De nadruk ligt op voorlichting over een gezonde levensstijl in combinatie met hoe de gezondheidszorg in Nederland georganiseerd is. De website Gezond in Nederland kan daarbij helpen. Ook seksuele voorlichting is een belangrijke pijler. Het sociaal team kijkt meteen of er extra zorg nodig is vanwege gezondheidsklachten of bij problemen met de opvoeding van de kinderen. Daarmee wordt een goede basis gelegd voor integratie, het leren van de taal en de stappen die nodig zijn voor betaald werk. Statushouders die wat extra hulp nodig hebben, krijgen hierbij tijdelijk extra ondersteuning. Andere vrijwilligers helpen met informele ondersteuning zoals de taalcafés in Wolfheze en Renkum om sneller te integreren in het dorp.

Instroom statushouders loopt terug

Wij krijgen jaarlijks een taakstelling om huisvesting te bieden aan statushouders met een verblijfsvergunning. Sinds het najaar 2016 loopt de instroom van statushouders weer terug tot (bijna) de normale omvang van 43 personen in 2017. De gemeente krijgt nu meer armslag om de integratie en participatie beter op de rails te zetten. Vluchtelingenwerk levert een belangrijk deel van de formele ondersteuning bij regelzaken. Het college verleent hiervoor ook de financiële middelen aan Vluchtelingenwerk.