Officiële bekendmakingen week 41

11 oktober 2017 – week 41

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen


Aangevraagd

Locatie:  St. Bernulphusstraat 12, Oosterbeek
Voor:  verwijderen asbest en vervangen dakramen en houten dakbeschot
Datum ontvangst:  28 september 2017
Zaaknummer:  195250202

Locatie: Reuvensweg 32, Oosterbeek
Voor: plaatsen hsb opbouw op een bestaande aanbouw
Datum ontvangst: 30 september 2017
Zaaknummer: 195250304

Locatie: Graaf van Rechterenweg 12, Oosterbeek  
Voor: nieuwbouw kleinschalige woonvorm voor dementerende ouderen
Datum ontvangst: 29 september 2017
Zaaknummer: 195250277

Locatie:  Theophile de Bockweg 21, Renkum
Voor:  snoeien boom
Datum ontvangst:  22 september 2017
Zaaknummer:  195249918

Locatie: Middenlaan 30, Heveadorp
Voor: trap en keerwand in tuin
Datum ontvangst: 28 september 2017
Zaaknummer: 195250231

Locatie: Molenblok 2, Renkum
Voor: aanpassen dakvlak woning
Datum ontvangst: 26 september 2017
Zaaknummer: 195250090

Locatie: Van Dedemweg 7, Oosterbeek
Voor: kappen van een Kastanjeboom
Datum ontvangst: 26 september 2017
Zaaknummer: 195250092

Locatie: Parallelweg 2, Oosterbeek
Voor: kappen van een Esdoorn
Datum ontvangst: 26 september 2017
Zaaknummer: 195250093

Locatie: Bilderberglaan 1, Oosterbeek
Voor: 25 september 2017
Datum ontvangst: kappen vier bomen
Zaaknummer: 195250001

Locatie: Valkenburglaan 35, Oosterbeek
Voor: brandveilig gebruiken zorghotel
Datum ontvangst: 19 september 2017
Zaaknummer: 195249935
 

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van gemeente Renkum hebben besloten de beslistermijn van onderstaande aanvragen om een omgevingsvergunning te verlengen:

Locatie:  Duitsekampseweg 22 Wolfheze
Voor:  bouwen woning en kappen elf bomen
Datum verzending:  28 september 2017
Zaaknummer:  195243774


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen


Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft in de week voor 6 oktober 2017 onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen van:

Oosterbeek

  • Ondernemersvereniging Oosterbeek, Sinterklaasintocht, 25 november 2017

Wolfheze

  • St. Nicolaas Intocht Commissie Wolfheze, Sinterklaasintocht, 25 november 2017


Informatie

Naar aanleiding van deze aanvragen kunt u binnen zeven dagen na deze publicatie een reactie sturen. De aanvragen kunt u in deze periode inzien bij team Servicepunt, Vergunningen (tijdens openingstijden). U kunt ons ook bellen op (026) 33 48 111 of stuur een e-mail naar info@renkum.nl.

Overige

Ontwerpbestemmingsplan ‘Utrechtseweg 69 - Veritasweg 2, 2018’

Het college van burgemeester en wethouders maakt, op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, bekend dat het bestemmingsplan ‘Utrechtseweg 69 – Veritasweg 2, 2018’ wordt voorbereid Ook maakt het college, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het bestemmingsplan met ingang van woensdag 11 oktober 2017 gedurende zes weken, dus tot en met 21 november 2017,  ter inzage ligt in het gemeentehuis. Daarnaast is het plan in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0274.bp0177ob-on01 en op de gemeentelijke website http://www.renkum.nl/bestemmingsplannen. De bronbestanden zijn beschikbaar via http://intercontent.renkum.nl/ro/plannen/NL.IMRO.0274.bp0177ob-/NL.IMRO.0274.bp0177ob-on01.

Dit bestemmingsplan maakt de bouw van één gebouw aan de Utrechtseweg 69 –Veritasweg 2 in Oosterbeek mogelijk. Hierbij komen er maximaal acht appartementen aan de zijde van de Utrechtseweg 69 en maximaal twaalf short stay-appartementen aan de zijde van Veritasweg 2. Ter plaatse aan de Utrechtseweg 69 staat nu nog een woon-winkelpand en aan de Veritasweg ligt nu een braakliggend terrein met een woonbestemming. Onder ‘short stay’ wordt (samengevat) verstaan: het structureel aanbieden van een zelfstandige woonruimte voor tijdelijke bewoning aan één huishouden voor een aangesloten periode van tenminste één dag en maximaal tien maanden.
Het plangebied ligt nabij het centrum van Oosterbeek en net ten noorden van de belangrijkste weg door Oosterbeek, de Utrechtseweg. Het plangebied wordt begrensd door de Utrechtseweg in het zuiden, de Veritasweg in het oosten, het perceel aan de Noorderweg 3 in het noorden en de Noorderweg in het westen. Het gaat om de huidige adressen Utrechtseweg 69 en Veritasweg 2 en de kadastrale percelen Oosterbeek, sectie c, nummer 5285 en nummer 4979.

Zienswijze

Tijdens genoemde termijn kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van Renkum. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze vragen wij u tijdig, dat wil zeggen bij voorkeur minimaal een week voor afloop van de termijn, een afspraak te maken via het secretariaat van het team ROM op (026) 33 48 493. De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan.

 

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Veentjesbrug 2017’

De gemeenteraad van Renkum heeft in zijn vergadering van 27 september 2017 het bestemmingsplan ‘Veentjesbrug 2017’ gewijzigd en geamendeerd vastgesteld. Ook heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt in het kader van de beroepstermijn met ingang van 11 oktober 2017 gedurende zes weken analoog ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek. Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien op de gemeentelijke website: www.renkum.nl/bestemmingsplannen. Daarnaast is het plan in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0274.bp0161rh-va02. De bronbestanden zijn beschikbaar via: http://intercontent.renkum.nl/ro/plannen/NL.IMRO.0274.bp0161rh-/NL.IMRO.0274.bp0161rh-va02.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking het bedrijfsterrein Veentjesbrug in Heelsum aan de weg de Veentjesbrug. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de actualisatie en optimalisering van (de planologische situatie op, door deels een hogere bedrijfscategorie toe te staan) het bedrijventerrein Veentjesbrug in Heelsum. Ook is de feitelijke situatie op het bedrijfsterrein op de juiste wijze bestemd. Het plangebied wordt begrensd door de A50 in het oosten, de Doorwerthse Heide in het westen en noorden en de Kabeljauw en de Utrechtseweg in het zuiden. Het bestemmingsplan heeft betrekking op o.a. de kadastrale percelen bekend als Doorwerth, sectie B, nummers 423, 452, 455, 487,521, 524, 527, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 557, 558, 559, 561, 586, 587, 588, 589, 604, 605, 612, 629, 630 en 631.

Het vastgestelde bestemmingsplan is naar aanleiding van de zienswijzen gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, maar ook zijn enkele ambtshalve wijzigingen doorgevoerd.
Aangezien er meerdere (detail)aanpassingen zijn doorgevoerd kunnen deze hier niet allemaal worden opgesomd. Daarom wordt verwezen naar de reactie op de zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen die in hoofdstuk 6 van de toelichting van het bestemmingsplan zijn opgenomen. In hoofdlijnen komt het er op neer dat de maximaal toegestane bedrijfscategorie voor een deel van het terrein is verlaagd van categorie 3.1 naar categorie 2 of 1. Verder zijn veel van de in het ontwerpplan toegestane bedrijven geschrapt uit de definitieve lijst met toegestane bedrijven op het bedrijfsterrein Veentjesbrug. Als laatste zijn de bedrijfswoning van Veentjesbrug 5 en de daar gevestigde cardiologiepraktijk positief bestemd. Daarnaast is een  amendement aangenomen/overgenomen die wijzigingen heeft doorgevoerd . De wijzigingen hierdoor zijn ook opgenomen in hoofdstuk 6 van de toelichting van het bestemmingsplan. Hier wordt dan ook naar verwezen. Het amendement is ook opgenomen in de bijlagen van het bestemmingsplan. Kort samengevat zorg het amendement er onder andere voor dat de cirkels van de maximaal toegestane bedrijfscategorieën rondom Veentjesbrug 1 en 5 doorgetrokken zijn aan de westzijde in het plangebied.

Beroepsclausule

Tijdens de beroepstermijn kunnen belanghebbenden, die op tijd een zienswijze hebben ingediend, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan te hebben ingediend, schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor zover het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld kan iedere belanghebbende, dus ook diegene die geen zienswijze hebben ingediend, tegen die wijziging schriftelijk beroep instellen.
Omdat het instellen van beroep geen schorsende werking heeft, treedt het bestemmingsplan in werking op de eerste dag na het aflopen van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

 

Verplaatsing WAS sirene

Binnen de gemeente Renkum staan drie WAS (Waarschuwings- en AlarmeringsSysteem) sirenes. Als er een grote calamiteit is waarvoor de inwoners gewaarschuwd moeten worden, gaan deze sirenes af.

Bovenop het flatgebouw van Vivare aan het Dorrestijn Plantsoen in Heelsum staat een van deze WAS sirenes. In november 2017 wordt gestart met de sloop van dit flatgebouw. Op de plaats van het flatgebouw worden grondgebonden woningen gebouwd. Door deze ontwikkeling is het niet mogelijk de sirene op dezelfde locatie terug te plaatsen. Om een optimale dekking te behouden in de gemeente Renkum is het noodzakelijk dat deze sirene herplaatst wordt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft na onderzoek besloten de sirene te herplaatsen in de directe nabijheid van het multifunctioneel centrum (MFC) Doelum in Renkum. De herplaatsing is vergunningsvrij, dus het is niet mogelijk om bezwaar te maken. Op de nieuwe  locatie staat de sirene het minst in het zicht en zorgt hierdoor voor de minste hinder voor de omgeving. Door de sirene op deze locatie te plaatsen blijft er een optimale dekking van het sirenenetwerk in de gemeente Renkum.  

Besluiten

Omgevingsvergunningen  

Verleend

Locatie: Wilgenpas 19, Renkum
Voor: maken drie appartementen in kantoorruimte
Datum verzending: 27 september 2017
Zaaknummer: 195244579

Locatie: J.J. Talsmalaan 16, Oosterbeek
Voor: bouwen woning
Datum verzending: 29 september 2017
Zaaknummer: 195244712

Locatie: Dreyenseweg 16, Oosterbeek
Voor: bouwen paardenstal en aanleggen buitenbak  
Datum verzending: 2 oktober 2017
Zaaknummer: 195224577


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.


APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen


Verleend
 

Verzenddatum 3 oktober 2017

  • Amnesty International, plaatsen kraam tijdens weekmarkt, 12 oktober 2017

Verzenddatum 4 oktober 2017

  • Dutchbowhuntingclan, 3D Boogschiettoernooi, 14 en 15 oktober 2017
  • St. Recreatie Veluwe & Vallei, Pegasus Wandeltocht, 28 oktober 2017


Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek.

Bent u het niet eens met een van de bovengenoemde besluiten? Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.