Officiële bekendmakingen 2017 week 40

3 oktober 2017 – week 40

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen


Aangevraagd

Locatie: Nederrijn (Oosterbeek, sectie D nrs 8983 en 8985)
Voor:  werkzaamheden bij Nederrijn (aanlegvergunning)
Datum ontvangst:  22 september 2017
Zaaknummer:  195249914

Locatie: Achterdorpsstraat 11 Renkum
Voor: nieuwbouw acht appartementen
Datum ontvangst: 20 september 2017
Zaaknummer: 195249738

Locatie: Van Eeghenweg 10 Oosterbeek
Voor: nieuwbouw woning
Datum ontvangst: 19 september 2017
Zaaknummer: 195249580

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van gemeente Renkum hebben besloten de beslistermijn van onderstaande aanvragen om een omgevingsvergunning te verlengen:

Locatie:  Middenlaan 52 Heveadorp
Voor:  renoveren woning
Datum verzending:  21 september 2017
Zaaknummer:  195246162

Locatie:  Wilgenpas 19 Renkum
Voor:  maken drie appartementen in kantoorruimte
Datum verzending:  25 september 2017
Zaaknummer:  195244579

Locatie:  Wolfhezerweg 120-82 Wolfheze
Voor:  plaatsen hekwerk en toegangspoort
Datum verzending:  22 september 2017
Zaaknummer:  195245702

Locatie:  Klein Amerikaweg 21 Renkum
Voor:  legaliseren hellingbaan
Datum verzending:  22 september 2017
Zaaknummer:  195246743

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen


Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft in de week voor 28 september 2017 onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen van:

Gemeente

  • RETO Arnhem, Herfst toertocht, 28 oktober 2017

Renkum

  • CV De Dolle Instuivers, Prinsenbal, 4 november 2017
  • RZC, Oliebollen actie, diverse data tussen 9 december en 31 december 2017

Informatie

Naar aanleiding van deze aanvragen kunt u binnen zeven dagen na deze publicatie een reactie sturen. De aanvragen kunt u in deze periode inzien bij team Servicepunt, Vergunningen (tijdens openingstijden). U kunt ons ook bellen op (026) 33 48 111 of stuur een e-mail naar info@renkum.nl.


Overige

Voornemen tot het verlenen van een drank- en horecavergunning

Burgemeester en wethouders zijn van plan een paracommerciële drank- en horecavergunning te verlenen voor het Multifunctioneel Centrum de Doelum aan de Hogenkampseweg 45  in Renkum.

Zienswijze

De aanvraag en het ontwerpbesluit liggen van 4 oktober 2017 tot en met 15 november 2017 ter inzage bij het Servicepunt in het gemeentehuis in Oosterbeek. Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunnen u sturen naar burgemeester en wethouders, postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met het Servicepunt op (026) 33 48 111.

Vastgestelde bestemmingsplannen

De gemeenteraad van Renkum heeft in haar vergadering van 27 september 2017 drie bestemmingsplannen ongewijzigd vastgesteld: ‘Camping Lindenhof 2017’, ‘Graaf van Rechterenweg 12, 2017’ en ‘W.A. Scholtenlaan – Houtsniplaan 2017’. Ook heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplannen vast te stellen voor deze bestemmingsplannen. De bestemmingsplannen met bijbehorende stukken ligt in het kader van de beroepstermijn vanaf 4 oktober 2017 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Oosterbeek. U kunt de bestemmingsplanen ook digitaal inzien op www.renkum.nl/bestemmingsplannen.

Camping Lindenhof 2017

Dit bestemmingsplan heeft betrekking camping Lindenhof aan de Wolfhezerweg 111 in Wolfheze. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de actualisatie en optimalisering van (de planologische situatie op) de camping. Het bestemmingsplan zorgt er onder andere voor dat de feitelijke vergunde situatie goed wordt vastgelegd. Daarnaast maakt het bestemmingsplan de realisatie van een dienstwoning en maximaal tien stacaravans mogelijk. Het plangebied ligt ten noorden van Wolfheze. Het terrein wordt hier omgeven door het landgoed Johannahoeve, dat gedeeltelijk uit open landbouwgebied /natuurgebied bestaat en aan de oostzijde overgaat in bos- en heidegebied. Aan de zuidzijde grenst het plangebied aan het chaletpark waarmee het oorspronkelijk een eenheid vormde. Aan de westzijde aan zuidkant van de toegangsweg grenst de planlocatie aan het terrein van het centrum voor blinden en slechtzienden: Het Schild. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de kadastrale percelen bekend als Oosterbeek, sectie A, nummers 1369, 1370, 1445, 1478 en 1448 (deels).

Het plan is digitaal in te zien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0274.bp0185wh-va02. De bronbestanden zijn beschikbaar via http://intercontent.renkum.nl/ro/plannen/NL.IMRO.0274.bp0185wh-/NL.IMRO.0274.bp0185wh-va02.

Graaf van Rechterenweg 12, 2017

Dit bestemmingsplan voorziet in het wijzigen van het bestemmingsplan voor het voormalige Hotel Dreyeroord aan de Graaf van Rechterenweg 12 in Oosterbeek. Hierbij wordt de huidige ‘Horecabestemming’ vervangen door een algemene ‘Maatschappelijke bestemming’ en voor een klein deel een ‘Tuinbestemming’. Het huidige bouwvlak wordt daarbij iets kleiner. De maximaal toegestane bouwhoogtes blijven gelijk. Met het bestemmingsplan wordt de huisvesting van Het Gastenhuis mogelijk. Dit betreft de huisvesting van dementerende ouderen en een gastgezin. Het pand van het voormalige Hotel Dreyeroord wordt, nadat het bestemmingsplan is afgerond, herbouwd in grotendeels de stijl van het pand in de Tweede Wereldoorlog met een kleine moderne aanbouw. Het nieuwe bestemmingsplan maakt deze nieuwe ontwikkeling (in hoofdzaak niet heel veel meer dan een functiewijziging) mogelijk.

Het plan is digitaal in te zien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0274.bp0176ob-va02. De bronbestanden zijn beschikbaar via http://intercontent.renkum.nl/ro/plannen/NL.IMRO.0274.bp0176ob-/NL.IMRO.0274.bp0176ob-va02.

W.A. Scholtenlaan – Houtsniplaan 2017

Dit bestemmingsplan maakt de bouw van vijf grondgebonden woningen mogelijk aan de W.A. Scholtenlaan, hoek Houtsniplaan in Doorwerth. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de kadastrale percelen bekend als Doorwerth, sectie C, nummers 4322 en 3611 (deels).

Het plan is digitaal in te zien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0274.bp0167dw-va02. De bronbestanden zijn beschikbaar via http://intercontent.renkum.nl/ro/plannen/NL.IMRO.0274.bp0167dw-/NL.IMRO.0274.bp0167dw-va02.

Beroep

Tijdens de beroepstermijn kunnen belanghebbenden, die op tijd een zienswijze hebben ingediend, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan te hebben ingediend, schriftelijk beroep instellen tegen het betreffende vastgestelde bestemmingsplan. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor zover het betreffende bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld kan iedere belanghebbende, dus ook diegene die geen zienswijze hebben ingediend, tegen die wijziging schriftelijk beroep instellen.

Omdat het instellen van beroep geen schorsende werking heeft, treedt het betreffende bestemmingsplan in werking op de eerste dag na het aflopen van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het betreffende bestemmingsplan niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.


Besluiten

Omgevingsvergunningen  

Verleend

Locatie: Graaf van Rechterenweg 38 Oosterbeek
Voor: plaatsen erfafscheiding met schuifpoort en draaipoort
Datum verzending: 21 september 2017
Zaaknummer: 195245653

Locatie: Wijnand van Arnhemweg 34 Oosterbeek
Voor: plaatsen dakopbouw
Datum verzending: 20 september 2017
Zaaknummer: 195246731

Locatie: Geelkerkenkamp 9 Oosterbeek
Voor: kappen acacia
Datum verzending: 26 september 2017
Zaaknummer: 195245119

Locatie: Groenstrook Cardanuslaan Doorwerth
Voor: kappen zeven bomen  
Datum verzending: 26 september 2017
Zaaknummer: 195248806

Locatie: Kneppelhoutweg 10 Oosterbeek
Voor: verbouwen en splitsen woning  
Datum verzending: 20 september 2017
Zaaknummer: 195243551

Locatie: Markweg 5 Renkum
Voor: kappen Amerikaanse eik  
Datum verzending: 26 september 2017
Zaaknummer: 195247313

Locatie: Ottoweg 4 A Heelsum
Voor: kappen Amerikaanse eik  
Datum verzending: 25 september 2017
Zaaknummer: 195247794

Locatie: Geelkerkenkamp 18A Oosterbeek
Voor: bouwen woning met kelder  
Datum verzending: 25 september 2017
Zaaknummer: 195243656

Locatie: Geelkerkenkamp 18 Oosterbeek
Voor: bouwen woning met kelder  
Datum verzending: 25 september 2017
Zaaknummer: 195243654

Locatie: Willem van Oranjeweg 3 Heelsum
Voor: uitbreiden uitweg   
Datum verzending: 26 september 2017
Zaaknummer: 195246742


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.


APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

Verleend

Verzenddatum 29 september 2017

  • J. Bouwman Jr. Oosterbeek, plaatsen hijskraan Gerrit Schutlaan, 24 oktober 2017
  • Van Vlaanderen, plaatsen trailer aan de Utrechtseweg Oosterbeek, 7 oktober 2017
  • Edwin Evers band in concert,  Fletcher hotel, 6 oktober 2017
  • Pepperminds, Standplaats Raadhuisplein, diverse data 2017

Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek.

Bent u het niet eens met een van de bovengenoemde besluiten? Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.