Officiële bekendmakingen 2017 week 38

20 september 2017 – week 38

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen


Aangevraagd

Locatie:  Stationsweg 5, Oosterbeek
Voor:  kappen boom  
Datum ontvangst:  11 september 2017
Zaaknummer:  195248985

Locatie:  Hogeweg 11, Oosterbeek
Voor:  plaatsen dakkapel achterzijde  
Datum ontvangst:  11 september 2017
Zaaknummer:  195248942

Locatie:  Zuiderbeekweg 6, Oosterbeek
Voor:  kappen boom in achtertuin
Datum ontvangst:  8 september 2017
Zaaknummer:  195248866

Locatie:  Bedrijventerrein Cardanuslaan, Doorwerth
Voor:  kappen eik  
Datum ontvangst:  7 september 2007
Zaaknummer:  195248806

Locatie:  Burchtlaan 1, Wolfheze
Voor:  aanleggen uitweg  
Datum ontvangst:  11 september 2017
Zaaknummer:  195248940

Locatie:  Middenlaan 52, Heveadorp
Voor:  nieuwbouw schuurwoning  
Datum ontvangst:  8 september 2017
Zaaknummer:  195248904

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van gemeente Renkum hebben besloten de beslistermijn van onderstaande aanvragen om een omgevingsvergunning te verlengen:

Locatie:  Renkums Beekdal
Voor:  natuurherstel door verontdiepen en vernatten
Datum verzending:  7 september 2017
Zaaknummer:  195245850

Locatie:  Europalaan 98, Renkum
Voor:  starten bed & breakfast, wijzigen gevel en maken erfafscheidng
Datum verzending:  7 september 2017
Zaaknummer:  195243149

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen


Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft in de week voor 15 september 2017 onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen van:

Oosterbeek

  • J. Bouwman Jr. Oosterbeek, plaatsen hijskraan, 4 oktober 2017
  • Ondernemend Oosterbeek, Kerstmarkt, 17 december 2017.

Doorwerth

  • Lionsclub Renkum-Airborne, Kerst en Wild Fair, 10 december 2017.

Informatie

Naar aanleiding van deze aanvragen kunt u binnen zeven dagen na deze publicatie een reactie sturen. De aanvragen kunt u in deze periode inzien bij team Servicepunt, Vergunningen (tijdens openingstijden). U kunt ons ook bellen op (026) 33 48 111 of stuur een e-mail naar info@renkum.nl.


Overige

Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een ontwerpbesluit hebben opgesteld voor de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Locatie:  Utrechtseweg 60, Heelsum
Voor:  brandveilig gebruik twee verzorgingshuizen
Datum verzending:  6 september 2017
Zaaknummer:  195240850

Zienswijze

Het ontwerpbesluit met de hierop betrekking hebben documenten ligt ter inzage van donderdag 21 september tot donderdag 2 november 2017.
Eventuele zienswijzen  dient u binnen de genoemde periode te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum, onder vermelding van het desbetreffende zaaknummer.
U kunt uw zienswijze ook mondeling kenbaar maken binnen de genoemde periode. Voor informatie en een afspraak voor het kenbaar maken van uw mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).
De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.
Beroep tegen het uiteindelijke besluit kan alleen worden ingediend, als er een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbend is bij het uiteindelijke besluit.


Besluiten

Omgevingsvergunningen  

Verleend

Locatie: Kamperdijklaan 28, Heelsum
Voor: maken uitbouw aan voorzijde  
Datum verzending: 7 september 2017
Zaaknummer: 195244319

Locatie: Pietersbergseweg 46 L, Oosterbeek
Voor: kappen twee esdoorns  
Datum verzending: 8 september 2017
Zaaknummer: 195246164


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.